Общи Условия

Добре дошъл на www.camperisimo.com!

Благодарим ти, че посети страницата ни. Ние от www.camperisimo.com те молим да отделиш време, за да прочетеш внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за твоите права. Независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), ти потвърждаваш, че си прочел и разбрал смисъла, и приемаш настоящите Общи условия.

1. Резервации :

1.1. Резервация за наемане на кемпер може да бъде направена от навършило 18 г. лице както по телефона (на номер 0888 677 676 или 0882 000020), така и чрез он-лайн платформата в сайта на ел. адрес : www.camperisimo.com.

1.2. За успешно направена резервация е необходимо потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ /при резервация по телефона – устно, при резервация чрез он-лайн платформата – писмено) за наличност на предпочитаното МПС за заявения наемен срок.

2.Сключване на Договор за наем и заплащане на капаро.

2.1. В рамките на 24 часа от успешно направена резервация кандидат-Наемателят следва да сключи Договор за наем на избраното МПС за заявения период, както и да заплати капаро по Договора в размер на 50 % от общата наемна цена за периода на наема.

3. Необходими документи и условия за наемането:

3.1. За сключване на Договор за наем и изготвяне на пълномощно на водача (когато пътуването е в чужбина) се представят за снемане на данните и проверка следните документи:

валидна шофьорска книжка и талон за управление на МПС;
– валидна лична карта със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния срок;
– валиден международен паспорт (само за пътуване в държави извън ЕС) със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния срок;

3.2. Изисквания към водачите на МПС :

– да са на възраст между 25 г. – 65 г.;
– да имат поне две години стаж като активен шофьор и шофьорска книжка категория В;
* Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

4. В Наемната цена са включени:

 • Застраховки – Автокаско и Гражданска Отговорност
 • Винетка за Републиканската пътна мрежа
 • Пълен резервоар с гориво
 • Пълен резервоар с чиста вода
 • Пълна бутилка газ пропан-бутан
 • Почистена тоалетна касета и консумативи за нея
 • Почистен резервоар за отпадни води
 • Почистен и дезинфекциран външно и вътрешно кемпер
 • Пълномощно за управление на кемпера на български и английски език (за пътуващите в чужбина)
 • Богато стандартно оборудване – климатик, телевизор LED 24 инча, дигитална антена с усилвател, соларен панел, багажник за велосипеди, камера за задно виждане, тента, обтегачи, фиксатори, нивелатори 2бр., комбиниран газ детектор 3 в 1, USB и 220V конзоли за зареждане, комплект комфортни стелки, стълба, хигиенни материали – течен сапун, препарат за съдове и др.
 • Пакет „Безопасност“ – аптечка, светлоотразителни жилетки, пожарогасител, компресор и спрей за гуми
 • Пакет „Къмпинг аксесоари“ – инструменти, удължител и преходник 220V, маркуч и преходник за вода
 • Пакет „Старт“ – вътрешно и външно почистване и тристепенна дезинфекция, технически преглед, зареждане с гориво, газ, вода

* В случай, че Наемателят желае през Наемния срок да ползва някой от Допълнителните пакети и/или екстри, предлагани от Наемодателя, за същите се дължи отделно заплащане съобразно обявената от Наемодателя цена на Доп. пакет/екстра.


5. Застраховки:

5.1. Кемперите се предоставят под наем със сключени застраховки „Пълно автокаско“ и „Гражданска отговорност“. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

5.2. Личните вещи и принадлежности на Наемателите не са застраховани срещу кражба и не следва да бъдат оставяни без надзор за срока на ползване на кемпера под наем.

5.3. Препоръчва се на НАЕМАТЕЛЯ за неговата сигурност и спокойствие по време на пътуването да сключи следните застраховки :

* застраховка срещу всички рискове;
* застраховка за анулиране на резервация;
* медицинска застраховка за водача и пътниците;

6. Паркинг на лично МПС за времето на Наемния период:

Наемодателят осигурява на Наемателя на кемпер възможност да ползва по негово желание 1 брой безплатно паркомясто на личния си автомобил за Наемния срок.


7.Анулиране на резервация:

НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да анулира потвърдена резервация в следните случаи :

7.1. в случай, че до 24 часа от извършване на резервация не бъде сключен Договор за наем по същата резервация и не бъде заплатено капаро по Договора;

7.2. при установяване, че шофьорската книжка, талона за управление на МПС, личната карта или международния паспорт на водача изтича след по-малко от 2 месеца от крайната дата на наемния срок;

7.3. при неспазване на срока за доплащане на обща наемна цена или гаранционен депозит;

7.4. при установяване, че лицето, направило резервацията, е декларирало неверни или неточни данни;

* В горните случаи ако има платени от Наемателя суми същите не се връщат.

7.5. При установяване, че на представеното от Наемателя чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС е изтекъл срока по чл. 162  ЗДвП, в който Наемателят е имал право да го ползва на територията на РБългария за управление на МПС.

С цел избягване на съмнение : Наемодателят не е длъжен при сключване на Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с Наемателя да прави проверка за истинност или валидност на представените от Наемателя за снемане на данни лична карта и шофьорска книжка. При налагане от полицейските органи на санкции за Наемателя или негов спътник, на който е предоставил управлението на наетия автомобил, вследствие шофиране на кемпера с неистински /или с изтекъл срок на валидност лични документи по време на Наемния период, в т.ч. при управление на кемпера с шофьорска книжка с изтекъл срок на валидност и/или изтекъл срок на ползване на територията на РБългария на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които биха се отразили по някакъв начин и на наетия кемпер (в т.ч. и не само сваляне на регистрационни табели и прекратяване на регистрация на автомобила за определен период, налагане на санкция на собственика на кемпера/наемодателя и др. подобни) Наемателят дължи заплащането на всички разходи, които ще направи собственикът на наетия автомобил за новата регистрация на същия, както и заплащане на обезщетение за всички претърпени от Наемодателя по сключения Договор за наем на кемпер вреди и пропуснати ползи за периода, в който наетият автомобил няма да може да бъде отдаван под наем или ползван поради свалените регистрационни табели; 

8. Плащания:

8.1. Всички плащания след направена резервация и сключен Договор за наем се извършват в ЛЕВА по курса на БНБ в деня на плащането. Плащанията се извършват в брой на адрес в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 при спазване на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой или по банкова сметка на Наемодателя, посочена в Договора за отдаване под наем на наетия автомобил. Банковите такси по превода са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

 

9. Наемен период. Време и условия за получаване и връщане на наети кемпери:

9.1. Наемният период се посочва в сключения с Наемодателя Договор за наем.

9.2. Получаването на кемпера от Наемателя се извършва всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

9.3. Връщането на кемпера от Наемателя се извършва до 17.00 ч. на уговорената Дата на връщане.

9.4. Адрес за получаване или връщане на кемпера от Наемателя:  гр. София, жк „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54. Кемперът може да бъде взет и върнат от друго населено място при авансово заплащане на допълнителна такса в размер на 2.00 лв. на километър от гр. София до заявеното от Наемателя населено място за получаване и/или връщане на наетият автомобил.

9.5. При подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила Наемодателят извършва инструктаж на Наемателя за коректно управление и ползване на кемпера и оборудването му, който инструктаж следва да бъде спазван от Наемателя и неговите спътници.

10. Неизправности, повреди, щети и злополуки с наетия автомобил. Ремонти.

10.1. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за вреди върху наетия автомобил, произлезли от:

10.1.1. опасни свойства (избухливост, възпламеняемост, разяждаща способност и други) на материал или вещество, ако превозва такова с наетия автомобил, с изключение на гориво-смазочните и охладителните вещества, намиращи се в съответните фабрични резервоари и системи на автомобила и необходими за експлоатацията му;

10.1.2. удар и/или допир на наетия автомобил с електрически проводник или друг тоководещ елемент на външна електрическа мрежа;

10.1.3. експлозия и/или пожар, възникнал по време на използване на наетия автомобил от оборудване, приспособление или друго, което е поставено до или в наетия автомобил от наемателя или неговите спътници и не принадлежи на наемодателя;

10.1.4. проникване или засмукване на вода, кал или други вещества в двигателя и/или купето на наетия автомобил по време на наемния срок;

10.1.5. замръзване на вода или друга течност в някоя от системите на наетия автомобил вследствие на действия на наемателя, в т.ч. и в случай, че същият посещава с автомобила места, предразполагащи към това;

10.1.6. свличане или срутване на земни пластове или поддаване на земни или скални пластове, причинено от изкопни работи или друга човешка дейност – само в случай, че наемателят е могъл да предвиди или е имал знанието, или е могъл да има знанието, че на конкретното място, на което е пребивавал с автомобила, има такава дейност или самото място е предразположено към това;

10.1.7. неправилна експлоатация, самопотегляне, претоварване или не добро укрепване към земната повърхност на наетия автомобил, неспазване на установените правила за противопожарна охрана и/или за превоз на пътници или товари с автомобила;

10.1.8. груба небрежност или виновно действие или бездействие, в това число и умишлено, на наемателя или неговите спътници или трети лица по време на наемния срок;

10.1.9. умишлено действие или бездействие на лице, осъществяващо деянието с користна цел в съучастие с наемателя или негов близък/приятел/познат;

10.1.10. умишлени действия или бездействия на наемателя и/или на негов близък/приятел/познат, насочени към инсцениране на застрахователно събитие с наетия автомобил;

10.1.11.  липса или кражба на лични вещи, багаж, товар или други предмети, намиращи се в наетия автомобил и собственост на наемодателя;

10.1.12. вреди от изгаряния или разкъсвания по тапицерията или други елементи от вътрешното обзавеждане (интериора) на наетия автомобил, освен ако те са пряка последица от застрахователно събитие;

10.1.13. вреди, причинени на част от принадлежностите (или оборудването) на кемпера или от тяхното неправилно поставяне или експлоатация от НАЕМАТЕЛЯ като климатик, сателитна антена, багажник за колела, тента, солар и др. подобни. С цел избягване на съмнение : тези т. нар. „принадлежности“ на кемпера не са предмет на сключената застраховка Автокаско, поради което всички липси или щети, причинени на която и да било от тях по време на Наемния период или щети, причинени от т. нар. „принадлежности“ на самия кемпер или на трети лица (или вещи) от неправилното поставяне или експлоатация на тези принадлежности, са поемат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ.

10.2. Наемателят е длъжен да се грижи за наетия кемпер с грижата на добрия стопанин и да проверява редовно нивото на масло и охладителна течност в двигателя и налягането на гумите.

10.3. При възникване на неизправности и/или повреди в кемпера (вследствие износване на части при нормална употреба) след като е започнал да тече наемният срок, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми за тях Наемодателя на телефон 0888 677 767 и 0882 000020. В случаите по предходното изречение Наемателят предприема следните действия съобразно получените от Наемодателя инструкции: ремонт на кемпера в най-близкия сервиз и/или използване на Пътна помощ за отвеждане на кемпера до сервиз или до друго посочено от Наемодателя място за извършване на ремонт на превозното средство. В тези случаи Наемодателят възстановява на Наемателя платените суми за ремонт при връщането на кемпера срещу представени оригинални фактури. За ремонт и/или смяна при спукване или експлозия на гума разходи не се възстановяват.

10.4. В случаите по т. 10.3., в които ремонтът на кемпера изисква оставяне на превозното средство в сервиз, и при невъзможност на Наемодателя да осигури на Наемателя заместващ кемпер за останалата част от наемния период, Наемодателят възстановява на Наемателя наемната цена за този период.

10.5. НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички разходи, причинени вследствие на нарушение на Закона за движение по пътищата независимо на територията на коя страна е извършено нарушението, като всички глоби и други санкции за такова нарушение са дължими и се заплащат от него. Водачът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол, наркотици и/или други упойващи вещества и субстанции, независимо че има документ за ПТП, издаден от съответните органи.

10.6. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени вследствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯ, са за негова сметка.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И САНКЦИИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА КЕМПЕРА:

11.1. непочистена тоалетна касета – 150 лева;

11.2. непочистен резервоар за отпадни води – 30 лева;

11.3. при непълен резервоар с гориво – 30 лева + стойността на горивото;

11.4. непочистен вътрешно кемпер – 70 лева;

11.5. непочистен външно кемпер – 30 лева;

11.6. за връщане на кемпера в силно замърсен вид (с петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени) – 150 лева;

11.7. при спукване на гума на кемпера по време на Наемния период и използване на „Сървиз пакет“, находящ се в кемпера и включващ компресор с тубичка за пълнител – 120 лева + цената на гумата;

** При закупен доп. пакет „Подготовка и почистване на кемпера“ таксите по чл. 11.2., 11.3., 11.4. и 11.5. не се дължат от Наемателя.

ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ!!!

ЗАБРАНЯВА СЕ ПРЕВОЗВАНЕТО С НАЕТИЯ АВТОМОБИЛ НА ГОРИВА И ЗАПАЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ!

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА КЕМПЕРА ДА ТЕГЛИ ИЛИ ДА БЪДЕ ТЕГЛЕН ОТ ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!

 

Наемодателят има право да променя или допълва настоящите Общи условия по всяко време. Тези Общи условия влизат в сила на 27.05.2021 г. и са валидни до тяхната отмяна или промяна от Наемодателя.

 

 

Вземи 7 Плати 6 е промоция валидна от 1 Септември 2021г. до 30 Септември 2021г.

Промоцията Ви позволява да наемете кемпер за период от 7 дни на цената за 6 дни в периода на промоцията.

Промоцията Ви предоставя безплатен ден само, ако наемете за минимум 7 дни.
Не включва допълнителни пакети и не позволено ползването и с друг тип промоция или игра.

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

1.1. Организатор на играта е „МОБИСТОР БГ” EООД с ЕИК 202164566, с адрес на управление : гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 2”, бл. 217, вх. В, ет. 6, ап. 61. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта.

Играта се осъществява със съдействието на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД („КЕМПЕРИСИМО“) с ЕИК 205892968.


ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес : www.camperisimo.com.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

3.1. Играта се организира и провежда в интернет пространството в периода 18.09.2021 г. – 31.10.2021 г. на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес : www.camperisimo.com.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ:

4.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към 00.00 ч. на18.09.2021 год., които са заявили в Периода на Играта участие съгласно Механизма за Участие, описан по-долу.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА ИГРАТА:

5.1. Играта стартира в 00.00 ч. на 18 септември 2021 г. и продължава до 24.00 ч. на 31 октомври 2021 г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта, е необходимо в Периода на Играта да наеме кемпер от Организатора или посочено от него трето лице за минимум 10 (десет) последователни дни и да ползва кемпера през същия период (Периода на Играта). Видовете кемпери, тяхното оборудване, характеристики и цени са публикувани на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес : www.camperisimo.com.

6.2. С извършване на действията по т. 6.1. Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия на Играта, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни при сключването на Договора за наем на специален автомобил тип кемпер да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти за наем и/или продажба на кемпери и места за къмпингуване, и/или оборудване и аксесоари за тях, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора с настоящите Общи условия /“ОУ“/, че даденото от него с подписването на Договор за наем на кемпер съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организатора на адрес : гр. София, п.к. 1799, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54.

6.3. Точното извършване на действията по т. 6.1. от Участника води до получаване на подаръчния ваучер.

6.4. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

ЧАСТ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ В ИГРАТА. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ:

7.1.  Всеки участник, който е сключил с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на специален автомобил тип кемпер в Периода на Играта за срок от минимум 10 (десет) последователни дни и е ползвал кемпера през същия период получава в деня на връщане държането на наетия кемпер подаръчен ваучер на стойност от 500 (петстотин) лева. Подаръчният ваучер може да бъде използван за последващо наемане на кемпер (като част от дължимата Наемна цена) от Организатора или свързано с него лице в период от 1 (една) година, считано от датата на получаване на подаръчния ваучер.

7.2. Наградата не може да бъде заменена с паричната и равностойност.

7.3. Участникът в Играта трябва да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с Организатора или посочено от него лице за ползването на кемпера.

7.4. Подаръчният ваучер се издава на името на лицето – наемател по Договора за наем на кемпер в Периода на Играта.

7.5. Ползването на подаръчния ваучер се извършва лично от лицето, чието име фигурира на него, като същият не може да бъде преотстъпван за ползване на трето лице без съгласието на Организатора.

7.6. Получаването на подаръчния ваучер се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

7.7. Участникът, който е получил подаръчен ваучер, следва да се свърже с Организатора за уточняване на начина и периода на ползване на подаръчния ваучер.

7.8. В случай, че подаръчният ваучер не е използван от получилия го участник в срока, обозначен на ваучера, същият не може да бъде използван след това и губи своята стойност.

7.9. Кемперите се предоставят за ползване на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 1000/2000/3000 лева в зависимост от вида и модела на избрания кемпер, който депозит обезпечава грижливото използване на автомобила по предназначение, както и :

всички щети по автомобила, причинени през срока на договора;

за почистване на автомобила – когато кемперът е върнат непочистен външно и/или вътрешно (в случай, че няма закупен Доп. пакет „Подготовка и почистване на кемпера“), както и когато е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

за зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;

други случаи, посочени в сключения с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на кемпер;

7.10. Връщането на депозита се извършва в брой или по банкова сметка в срок до 10 (десет) работни дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем на кемпер случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

7.11. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на автомобила, както и във всички други случаи, посочени в Договора за наем на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ по Договора за наем има право да удържи от предоставения му депозит сума за тяхното пълно възстановяване, както и всички допълнителни такси и неустойки по Договора. С цел избягване на съмнение : Нанесени щети по вътрешната част на каросерията на автомобила (независимо от тяхното естество), в т.ч. счупване на заключващи механизми, люкове и прозорци на автомобила, чистачки, джанти и гуми, счупени камери, тенти, климатици и стойка за колела НЕ СЕ ПОКРИВАТ от застраховката Автокаско. При нанесени щети на кемпера връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената сума за ремонта се удържа от депозита, а остатъка от него (ако има такъв) се връща.

7.12. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден от Наемния период срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54. Зареждането на кемпера с гориво през Наемния период е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво.

7.13. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ :

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на подаръчни ваучери. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.4. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

8.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.3. Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник същият губи правото на участие, респ. правото на подаръчен ваучер.

8.4. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.5. Получилият подаръчен ваучер Участник губи правото да го използва в случай, че откаже да си даде данните от притежавания от него документ за самоличност за сключване на договора, както и ако откаже да сключи с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или откаже да предостави и/или не предостави гаранционен депозит в необходимия размер за съответния вид/модел кемпер преди получаване на кемпера.

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес : www.camperisimo.com в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

* В случай на предсрочно прекратяване на Играта от Организатора – лицата, които до момента на прекратяването са изпълнили точно механизма за участие, ще получат подаръчни ваучери на обявената стойност.

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия.

10.2. Всеки участник, получил подаръчен ваучер, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.

10.3. Организаторът не отговаря:

а) В случай, че подаръчният ваучер не може да бъде използван поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да го ползва (в т.ч. и поради липса на валидна шофьорска книжка) или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник;

б) В случай, че участникът, който има право на ваучер, не може да се яви и получи ваучера в определения срок/място или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник;

в) При невъзможност подаръчния ваучер да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол;

г) За евентуални вреди, причинени при участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да пътува с кемпера при използването на ваучера в посочения в същия срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване, респ. до ползването на подаръчния ваучер), то Участникът има право в рамките на една година, считано от датата на отпадане на ограничението да се възползва от получения ваучер през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на ваучера или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице.

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави подаръчния ваучер, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес www.camperisimo.com.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната страница на КЕМПЕРИСИМО на адрес www.camperisimo.com.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 18.09.2021 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 10.6.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

 

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 или на  info@camperisimo.com.

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

1.1. Организатор на играта е „МОБИСТОР БГ” EООД с ЕИК 202164566, с адрес на управление : гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 2”, бл. 217, вх. В, ет. 6, ап. 61. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта.

Играта се осъществява със съдействието на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД („КЕМПЕРИСИМО“/CAMPERISIMO) с ЕИК 205892968.

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат поставени на видно място на изложението „CAMPER EXPO – THE MALL“, организирано от „МОБИСТОР БГ” EООД на територията на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ 115з в гр. София, ниво 0, до урната, в която ще се пускат талоните за участие в Играта. Същите са публикувани и на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес: www.camperisimo.com. Връзка към Общите условия има и на фейсбук страницата на CAMPERISIMO на адрес : https://www.facebook.com/camperisimos.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

3.1. Играта се организира и провежда от 10:00 ч. на 01.10.2021 г. до 19:00 ч. на 03.10.2021 г. на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115з, ниво 0.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ:

4.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към 10.00 ч. на 01.10.2021 год., които са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие.

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА ИГРАТА:

5.1. Играта стартира в 10.00 ч. на 01.10.2021 г. и продължава до 19.00 ч. на 03.10.2021 г.

ЧАСТ 6. ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ:

6.1. Талонът за Участие представлява отпечатан от Организатора на хартиен носител специален талон, на гърба на който Участикът трябва собственоръчно да попълни собственото си име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/и подпис.

6.2. С попълването на данните по т. 6.1. в Талона за Участие Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия на Играта, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти за наем и/или продажба на кемпери и места за къмпингуване, и/или оборудване за тях, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора с настоящите Общи условия /“ОУ“/, че даденото от него с попълването на Талона за Участие съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организатора на адрес : гр. София, п.к. 1799, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 или на адреса на управление на Организатора, посочен в началото на тези ОУ.

6.3. С цел избягване на съмнение : В Талона за Участие Участникът има право да попълни само и единствено собствените си лични данни – име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/, подпис.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

7.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта трябва в Периода на Играта да посети изложението „CAMPER EXPO – THE MALL“, организирано от „МОБИСТОР БГ” EООД на Територията, да попълни собствените си име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/ и подпис в предоставения му от представители на Организатора Талон за участие и да пусне попълнения Талон за Участие в поставената за целите на Играта на обособено място на изложението специална кутия.

7.2. Точното извършване на действията по т. 7.1. от Участника води до автоматичното му включване в тегленето на Наградите.

7.3. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

ЧАСТ 8. НАГРАДИ В ИГРАТА:

8.1.1.  Голяма Награда – 1 брой ваучер на стойност 1000.00 (хиляда) лева за наем на кемпер от CAMPERISIMO;

8.1.2. Други Награди:

8.1.2.1. 1 брой ваучер на стойност 500.00 (петстотин) лева за наем на кемпер от CAMPERISIMO;

8.1.2.2. 100 (сто) броя ваучери за ползване по избор на 1 (един) допълнителен пакет или екстра при наем на кемпер от CAMPERISIMO. Допълнителните пакети и екстри могат да бъдат разгледани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес: www.camperisimo.com.

8.2. Определяне на спечелилите Награди Участници:

8.2.1. В тегленето на Наградите по т. 8.1.1. и т. 8.1.2. от настоящите Общи условия участват всички Участници, които са попълнили в Талона за участие своите име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/, подпис и са го пуснали в специално пригодената за целта кутия на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115з, ниво 0.

8.2.2.Тегленето на спечелилите Награда Участници започва в 19.00 ч. на 03.10.2021 г. на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115з, ниво 0 в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Разпределянето на Наградите между спечелилите участници се определя от Организатора на случаен принцип. Първо ще бъдат изтеглени печелившите Участници, спечелили Наградите по т. 8.1.2., а след това ще бъде изтеглено името и на Участника, който ще спечели Голямата Награда. Имената на печелившите Участници и спечелената от всеки от тях Награда ще бъдат обявени до 18.00 ч. на 04.10.2021 г. на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com и на фейсбук страницата му на адрес https://www.facebook.com/camperisimos, а всеки един от спечелилите участници ще бъде уведомен лично на ел. адрес /е-mail/, попълнен от него в Талона за участие или чрез обаждане на посочения мобилен номер.

8.2.3. Наградите не могат да бъдат заменени с паричната им равностойност.

8.2.4. Всички спечелили Награда Участници могат да използват получените ваучери за наемане на кемпер отCAMPERISIMO (като пълна Наемна цена или част от нея в зависимост от избраните модел кемпер и период на ползване), като за целта трябва да сключат Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с CAMPERISIMO или посочено от него лице за ползването на избрания кемпер. Стойността на ваучера се приспада от Наемната цена на кемпера за избрания Наемен период.  

8.2.5. Получаването на ваучер – Награда се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта или чрез пълномощник – срещу представянето в оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно от Участника на третото лице. Ползването на спечелена Награда се извършва лично от спечелилия Участник, като същата не може да бъде преотстъпвана за ползване на трето лице без съгласието на Организатора.

8.2.6. Получаването на Наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник (или от третото лице – пълномощник – в случаите по предходната точка) и от посочено от Организатора лице.

8.2.7. Всяка от Наградите – ваучери може да бъде получена в срок от 05.10.2021 г. до 19.10.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. на адрес в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54.

8.2.8. Спечелил ваучер Участник следва да се свърже с Организатора за уточняване на начина на ползване на Наградата (да си избере с кой модел кемпер ще ползва спечеления ваучер, Наемен период, доп. пакети и екстри и т.н.), като крайният срок за ползване на всеки от ваучерите е 1 (една) година, считано от 05.10.2021 г., т.е. до 05.10.2022 г. Всеки от кемперите може да бъде нает за избран от спечелилия участник период, като в случай, че стойността на ваучера е недостатъчна да покрие изцяло дължимата наемна цена, от нея се приспада стойността на ваучера, а остатъкът се доплаща от спечелилия участник. Кемперите се отдават под наем по официалната ценова листа на CAMPERISIMO, като наемната цена и необходимия за внасяне гаранционен депозит са посочени в линка към всеки кемпер на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

8.2.9. В случай, че спечелил ваучер-Награда Участник желае да го получи на място, различно от посоченият в т. 8.2.7. по-горе адрес, той е длъжен да уведоми писмено за това Организатора и да поеме разходите за куриерски услуги за своя сметка.

8.2.10. В случай, че спечелил Награда Участник не се е явил в срока по т. 8.2.7. и т. 8.2.8. на адрес в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 или не се е свързал с Организатора, за да уточни начина и деня за получаване/ползване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, или не е заявил в същия срок желанието си за получаване на Наградата на посочен от него писмено адрес, или не е бил открит от куриера на посочения от него писмено адрес за получаване на Наградата, той губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.

8.2.11. Кемперите, с които участниците могат да ползват спечелените ваучери, се предоставят за ползване на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 1000лв./2000лв./3000лв. за периода на ползването му (в зависимост от модела на избрания кемпер) и могат да бъдат разгледани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес: www.camperisimo.com. Депозитът обезпечава грижливото използване на наетия автомобил по предназначение, както и :

– пълно/частично покриване на всякакви щети по автомобила, причинени през срока на договора за наем;

– почистване на автомобила – когато кемперът е върнат непочистен външно и/или вътрешно (в случай, че не е закупен Доп. пакет „Подготовка и почистване на кемпера“), както и когато е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

– зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;

– други случаи, посочени в сключения с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на кемпер;

8.2.12. Връщането на предоставения гаранционен депозит се извършва в брой или по банковата сметка в срок до 10 (десет) дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

8.2.13. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на автомобила и др. подобни, от предоставения гаранционен депозит се удържа сума за тяхното пълно възстановяване. При нанесени щети на кемпера по време на Наемния период връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената за ремонта сума се удържа от депозита, а остатъкът от него (ако има такъв) се връща на платилото го лице.

8.2.14. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден от Наемния период срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54. Зареждането на кемпера с гориво през Наемния период е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво.

8.2.15. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП. 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ:

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Награда от Играта. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 7.3. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, отмяна на изложението поради COVID-19 или др. подобни.

9.3. Организаторът и КЕМПЕРИСИМО не носят отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната или фейсбук страницата на CAMPERISIMO вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

9.4. Организаторът не носи отговорност ако някой от Участниците попълни в Талона за Участие лични данни на трето лице, независимо дали това се отнася до име/фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/ и/или подпис. С цел избягване на съмнение : Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при предоставянето на данни в Талона за участие същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за попълнените от него чужди лични данни.

9.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

9.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я получи в случай, че при получаване на Наградата Организаторът установи, че данните от представения от него/пълномощника му документ за самоличност/пълномощно не съвпадат с данните, попълнени в Талона за участие, както и ако откаже да сключи с CAMPERISIMO или посочено от него лице Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или откаже да предостави и/или не предостави гаранционен депозит в определения за съответния кемпер размер за периода на ползването му. В тази връзка и с цел избягване на съмнение : Участниците в Играта нямат право да попълват в Талона за Участие лични данни на други хора, освен техните собствени, независимо дали тези други хора са техни родственици, съпрузи или приятели.  

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на корпоративната или фейсбук страницата на CAMPERISIMO, посочени по-горе, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

11.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия.

11.2. Всеки участник, получил награден ваучер, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора и/или CAMPERISIMO във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора и/или CAMPERISIMO. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.   

11.3. Организаторът не отговаря:
а)
в случай, че подаръчният ваучер не може да бъде използван поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да го ползва (в т.ч. и поради липса на валидна шофьорска книжка) или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник;
б) в случай, че участникът, който има право на ваучер, не може да се яви и получи ваучера в определения срок/място или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник;
в) при невъзможност подаръчния ваучер да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол;
г) за евентуални вреди, причинени при участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да пътува с кемпера, използвайки ваучера в посочения по-горе срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване, респ. до ползването на наградния ваучер), то Участникът има право в рамките на една година, считано от датата на отпадане на ограничението да се възползва от получения ваучер през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на ваучера или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице. 

11.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави подаръчния ваучер, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

11.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на корпоративната и на фейсбук страниците на КЕМПЕРИСИМО на адрес www.camperisimo.com и https://www.facebook.com/camperisimos.

11.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната и/или фейсбук страниците на КЕМПЕРИСИМО, посочени по-горе.

11.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 27.10.2021 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 11.6.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 или на info@camperisimo.com.

Телефони за контакт с Организатора: 0888 677 676; 0882 000020