Общи Условия

Добре дошъл на www.camperisimo.com!

Благодарим ти, че посети страницата ни. Ние от www.camperisimo.com те молим да отделиш време, за да прочетеш внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за твоите права. Независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), ти потвърждаваш, че си прочел и разбрал смисъла, и приемаш настоящите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ ТИП КЕМПЕР

 

 1. Резервации :

1.1. Резервация за наемане на кемпер може да бъде направена по телефона (на номер 0888 677 676 или 0882 000020), така и чрез он-лайн платформата в сайта на ел. адрес : www.camperisimo.com.

1.2. За успешно направена резервация е необходимо потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ /при резервация по телефона – устно, при резервация чрез он-лайн платформата – писмено) за наличност на предпочитаното МПС за заявения Наемен период.

 1. Сключване на Договор за наем и заплащане на капаро.

2.1. В рамките на 24 часа от успешно направена резервация кандидат-Наемателят следва да сключи Договор за наем на избраното МПС за заявения Наемен период, както и да заплати капаро по Договора в размер на до 50 % от Общата наемна цена за Наемния период.

 1. Необходими документи и условия за наемането :

3.1. За сключване на Договор за наем и изготвяне на пълномощно на водача (когато такова е необходимо) се представят за снемане на данните и проверка следните документи :

 оригинал на шофьорска книжка и талон за управление на МПС със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на Наемния период;

– лична карта на Наемателя със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на Наемния период;

– международен паспорт (само за пътуване в държави извън ЕС) със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на Наемния период;

С цел избягване на съмнение : Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи : паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон (СУМПС). В случай, че Наемател или допълнителен шофьор е чуждестранен гражданин, същият трябва да разполага с международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС в случай, че то е издадено от държава, неподписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968 г.

3.2. Изисквания към водачите на МПС :

– да са на възраст между 25 г. – 65 г.;

– да имат поне две години стаж като активен шофьор и шофьорска книжка категория В;

 • такса за всеки следващ шофьор след втория – 50 лева.

* Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

 

 1. В Наемната цена са включени :
 • Застраховки – Автокаско и Гражданска Отговорност
 • Винетка за Републиканската пътна мрежа
 • Пълен резервоар с гориво
 • Пълен резервоар с чиста вода
 • Пълна бутилка газ пропан-бутан
 • Почистена тоалетна касета и консумативи за нея
 • Почистен резервоар за отпадни води
 • Почистен и дезинфекциран външно и вътрешно кемпер
 • Пълномощно за управление на кемпера на български и английски език (издава се при необходимост)
 • Богато стандартно оборудване – климатик, телевизор LED 24 инча, дигитална антена с усилвател, соларен панел, багажник за велосипеди, камера за задно виждане, тента, обтегачи, фиксатори, нивелатори 2бр., комбиниран газ детектор 3 в 1, USB и 220V конзоли за зареждане, комплект комфортни стелки, стълба, хигиенни материали – течен сапун, препарат за съдове и др.
 • пакет „Безопасност“ – аптечка, светлоотразителни жилетки, пожарогасител,  компресор и спрей за гуми
 • пакет „Къмпинг аксесоари“ – инструменти, удължител и преходник 220V, маркуч и преходник за вода
 • пакет „Старт“ – вътрешно и външно почистване и тристепенна дезинфекция, технически преглед, зареждане с гориво, газ, вода

* В случай, че Наемателят желае да ползва по време на Наемния период някоя от Допълнителните такси, пакети и/или екстри, предлагани от Наемодателя, за същите се дължи отделно заплащане съобразно обявената от Наемодателя цена на Доп. такса/пакет/екстра. Информация за предлаганите от Наемодателя Доп. пакети и екстри има на www.camperisimo.com.

 

 1. Застраховки :

5.1. Кемперите се предоставят под наем със сключени застраховки „Пълно автокаско“ и „Гражданска отговорност“.

5.2. Личните вещи и принадлежности на Наемателя в кемпера не са застраховани срещу кражба и не следва да бъдат оставяни без надзор по време на Наемния период.

 1. Паркинг на лично МПС за времето на Наемния период :

Наемодателят осигурява на Наемателя на кемпер възможност да ползва един брой безплатно паркомясто на личния си автомобил по време на Наемния период.

 1. Анулиране на резервация :

Наемодателят си запазва правото да анулира потвърдена резервация в следните случаи :

7.1. в случай, че до 24 часа от извършване на резервация не бъде сключен Договор за наем по същата резервация и/или не бъде заплатено капаро по Договора;

7.2. при установяване, че шофьорската книжка, талона за управление на МПС, личната карта и/или международния паспорт на водача изтича след по-малко от 2 месеца от крайната дата на Наемния период или ако на представеното чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС му е изтекъл срока, в който Наемателят е имал право да го ползва на територията на РБългария. С цел избягване на съмнение : Наемодателят не е длъжен при сключване с Наемател на Договор за наем на кемпер да прави проверка за истинност или валидност на представените от Наемателя за снемане на данни лична карта, паспорт и/или шофьорска книжка.  

7.3. при неспазване на срока за доплащане на Обща Наемна цена и/или гаранционен депозит;

7.4. при установяване, че лицето, направило резервацията, е декларирало неверни данни;

 1. Плащания :

8.1. Всички плащания след направена резервация и сключен Договор за наем се извършват в ЛЕВА/ЕВРО съобразно предоставената от Наемодателя банкова сметка в Договора за наем. Банковите такси по превода са за сметка на Наемателя. Плащанията могат да бъдат извършени и в брой на адрес в гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 82 при спазване на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

8.2. При плащания, извършени с карта през ПОС терминал, се начислява такса в размер на 1.5 % от размера на сумата.

 1. Наемен период. Време и условия за получаване и връщане на наетия кемпер :

9.1. Наемният период се посочва в сключения с Наемодателя Договор за наем.

9.2. Получаването на кемпера от Наемателя се извършва всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

9.3. Връщането на кемпера от Наемателя се извършва до 17.00 ч. на уговорената Дата на връщане.

9.4. Адрес за получаване или връщане на кемпер от Наемателя :  гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 82. Кемперът може да бъде взет и/или върнат от/на друго населено място при авансово заплащане на допълнителна такса в размер на 3.00 лв. на километър от гр. София до заявеното от Наемателя населено място за получаване на наетия автомобил и за връщане обратно до гр. София.

9.5. При подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила Наемодателят извършва инструктаж на Наемателя за коректно управление и ползване на кемпера и оборудването му, който инструктаж следва да бъде спазван от Наемателя и неговите спътници по време на Наемния период.

 1. Неизправности, повреди, щети и злополуки с наетия автомобил. Ремонти.

10.1. Наемателят носи отговорност за нанесени щети на наетия автомобил, произлезли от:

10.1.1. опасни свойства (избухливост, възпламеняемост, разяждаща способност и други) на материал или вещество, ако превозва такова с автомобила, с изключение на гориво-смазочните и охладителните вещества, намиращи се в съответните фабрични резервоари и системи на автомобила и необходими за експлоатацията му;

10.1.2. удар и/или допир на наетия автомобил с електрически проводник или друг тоководещ елемент на външна електрическа мрежа;

10.1.3. експлозия и/или пожар, възникнал по време на използване на наетия автомобил, от оборудване, приспособление или друго, което е поставено до или в наетия автомобил от Наемателя или неговите спътници и не принадлежи на Наемодателя;

10.1.4. проникване или засмукване на вода, кал или други вещества в двигателя и/или купето на автомобила по време на Наемния период;

10.1.5. замръзване на вода или друга течност в някоя от системите на автомобила вследствие на действие/бездействие на Наемателя, в т.ч. и в случай, че посещава с автомобила места, предразполагащи към това;

10.1.6. свличане или срутване на земни пластове или поддаване на земни или скални пластове, причинено от изкопни работи или друга човешка дейност – само в случай, че Наемателят е могъл да предвиди или е имал знанието, или е могъл да има знанието, че на конкретното място, на което е пребивавал с автомобила, има такава дейност или самото място е предразположено към това;

10.1.7. неправилна експлоатация, самопотегляне, претоварване или недобро укрепване към земната повърхност на автомобила, неспазване на установените правила за противопожарна охрана и/или за превоз на пътници или товари с автомобила;

10.1.8. груба небрежност или виновно действие или бездействие, в това число и умишлено, на Наемателя, неговите спътници или трети лица по време на Наемния период;

10.1.9. умишлено действие или бездействие на лице, осъществяващо деянието с користна цел в съучастие с Наемателя или негов близък/приятел/познат;

10.1.10. умишлени действия или бездействия на Наемателя и/или на негов близък/приятел/познат, насочени към инсцениране на застрахователно събитие с автомобила;

10.1.11.  липса или кражба на лични вещи, багаж, товар или други предмети, намиращи се в автомобила, които са собственост на Наемодателя или на собственика на автомобила;

10.1.12. вреди от изгаряния или разкъсвания по тапицерията или други елементи от вътрешното обзавеждане (интериора) на автомобила;

10.1.13. вреди, причинени на част от принадлежностите (или оборудването) на кемпера или от тяхното неправилно поставяне или експлоатация от Наемателя като климатик, сателитна антена, багажник за колела, тента, солар и др. подобни. С цел избягване на съмнение : тези т. нар. „принадлежности“ на кемпера не са предмет на сключената застраховка Автокаско, поради което всички липси или щети, причинени на която и да било от тях по време на Наемния период или щети, причинени от т. нар. „принадлежности“ на самия кемпер или на трети лица (или вещи) от неправилното им поставяне или експлоатация, се поемат изцяло от Наемателя.

10.2. При възникване на неизправности и/или повреди в кемпера (вследствие износване на части при нормална употреба) по време на Наемния период, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми за тях Наемодателя на телефон 0888 677 767 или 0882 000020. В случаите по предходното изречение Наемателят е длъжен да предприеме някое от следните действия съобразно получените от Наемодателя инструкции : ремонт на кемпера в най-близкия сервиз и/или използване на Пътна помощ за отвеждане на кемпера до сервиз или до друго посочено от Наемодателя място за извършване на ремонт. В тези случаи Наемодателят възстановява на Наемателя платените суми за ремонт при връщането на кемпера срещу представени оригинални фактури. За ремонт и/или смяна при спукване или експлозия на гума разходи не се възстановяват.

10.3. В случаите по т. 10.2., в които ремонтът на кемпера изисква оставяне на превозното средство в сервиз, и при невъзможност на Наемодателя да осигури заместващ кемпер за остатъка от Наемния период, Наемодателят възстановява на Наемателя Наемната цена за този период.

10.4. Наемателят дължи пълно обезщетение на Наемодателя във всеки случай на :

10.4.1. Частична/пълна щета на автомобила, кражба и/или липса на каквито и да било елементи на автомобила или неговото оборудване, чистачки, касетофон, навигационна система, антена, гуми, джанти, шаси, тасове, ходовата част и двигателя на автомобила, тента, камера, багажник за колела;

10.4.2. Щети, настъпили при използване на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета или тегленето му, както и при участия в състезания или изпитания, при пренасяне на едри насипни или други товари;

10.4.3. Загуба, повреда или отнемане от органите на КАТ на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи;

10.4.4. Повредени интериорни детайли;

10.4.5. Замърсена тапицерия, миризма на цигарен дим, следи от присъствие на животни в кемпера (освен ако не е закупен от Наемателя Доп. пакет „Почистване след домашен любимец“), както и други замърсявания по интериора и екстериора на автомобила, изискващи допълнително специално почистване;

10.5. Наемателят е длъжен да обезщети Наемодателя и/или собственика на автомобила за всички направени разходи вследствие на извършено от Наемателя или някой от неговите спътници нарушение на Закона за движение по пътищата по време на Наемния период, независимо на територията на коя държава е извършено нарушението, в т.ч. за всички глоби/имуществени санкции, платени обезщетения, адвокатски възнаграждения, такси и др. подобни.

10.6. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени вследствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване на автомобила от страна на Наемателя, са за негова сметка.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И САНКЦИИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА КЕМПЕРА :

11.1. непочистена тоалетна касета – 150 лева;

11.2. непочистен резервоар за отпадни води – 30 лева;

11.3. за връщане на кемпера в силно замърсен вид (с петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени) – 150 лева;

11.4. при спукване на гума на кемпера по време на Наемния период и използване на „Сървиз пакет“, находящ се в кемпера, включващ компресор с тубичка за пълнител – 120 лева + цената на гумата;

Наемодателят има право да променя или допълва настоящите Общи условия по всяко време. Тези Общи условия влизат в сила на 21.08.2023 г. и са валидни до тяхната отмяна или промяна от Наемодателя.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ИГРАТА CAMPING & CARAVANING EXPO

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА :

1.1. Организатор на играта е „ТЕРАСТОР” EАД с ЕИК 205178813, с адрес на управление : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” № 54. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта. Играта се осъществява със съдействието на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД (CAMPERISIMO) с ЕИК 205892968.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия („ОУ“).

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат поставени на видно място на изложението CAMPING & CARAVANING EXPO“, организирано от „ТЕРАСТОР” EАД на територията на открития паркинг на търговски комплекс METRO София 1, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ в гр. София. Същите са публикувани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com, а връзка към тях има и на фейсбук страницата на CAMPERISIMO на адрес : https://www.facebook.com/camperisimos.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :

3.1. Играта се организира и провежда на открития паркинг на търговски комплекс METRO София 1, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ в гр. София.

 

ЧАСТ 4. ПЕРИОД НА ИГРАТА :

4.1. Играта стартира в 10.00 ч. на 12.05.2023 г. и продължава до 17.00 ч. на 14.05.2023 г.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :

5.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към 00.00 ч. на 12.05.2023 год., които са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

5.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

5.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

6.1. Всяко лице, което има право и желае да участва в Играта, трябва в Периода на Играта да влезе в сайта на  CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com или на фейсбук страницата на CAMPERISIMO на адрес : https://www.facebook.com/camperisimos и да се регистрира за участие през специално създаден за това банер с надпис „Участвай“. Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в регистрационната форма за участие : име и фамилия, имейл и телефон за връзка, и се съгласи с ОУ на Играта.

6.2. Участието в Играта е доброволно. С попълването на данните по т. 6.1. Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти за наем и/или продажба на кемпери и места за къмпингуване, и/или оборудване за тях, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора с настоящите ОУ, че даденото от него с попълването на данните му за участие в Играта съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организатора на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

6.3. С цел избягване на съмнение : За участие в Играта Участникът има право да попълни само и единствено собствените си лични данни – име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/, като няма право да въвежда в регистрационната форма за участие лични данни на други хора, независимо дали тези хора са техни родственици, съпрузи, деца или приятели.  

6.4. Точното извършване на действията по т.6.1. от Участника води до автоматичното му включване в тегленето на Наградите.

6.5. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите ОУ участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ В ИГРАТА :

7.1.  Наградите в играта са 555 (петстотин петдесет и пет) броя електронни ваучера за наем на кемпер от CAMPERISIMO на стойност 100.00 (сто) лева всеки един от тях;

7.2. Определяне на спечелилите Награди Участници :

7.2.1. В тегленето на Наградите участват всички Участници, които са се регистрирали за участие в Играта съгласно правилата по т. 6.1. от тези Условия.

7.2.2.Тегленето на печелившите ще се извърши от CAMPERISIMO до 19.05.2023 г. на случаен принцип измежду всички, направили успешна регистрация за участие в Играта. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Имената на печелившите Участници и спечелената от всеки от тях Награда ще бъдат обявени до 18.00 ч. на 19.05.2023 г. на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com, като връзка към списъка с печелившите ще има и на фейсбук страницата на CAMPERISIMO.

7.2.3. За всяка от Наградите на спечелилия я участник се издава електронен ваучер, който се изпраща на посочения от него при регистрацията ел. адрес (e-mail). Изпращането на електронните ваучери на мейлите на печелившите участници ще бъде осъществено от CAMPERISIMO в периода 19.05.2023 г. – 26.05.2023 г.  

7.2.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.2.5. Електронните ваучери по т. 7.1. могат да бъдат използвани за наемане на кемпер от CAMPERISIMO (като частично плащане на наемната цена), като за целта приносителят на ваучера трябва да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с CAMPERISIMO или посочено от него лице за ползването на избрания кемпер. Стойността на ваучера по т. 7.1. се приспада от Наемната цена на кемпера за избрания Наемен период.  Един електронен ваучер се използва по един договор за наем на кемпер.

7.2.6. При желание да ползва получен електронен ваучер по т. 7.1. съответният Участник следва да се свърже с Организатора за уточняване на начина на ползване на Наградата (да си избере с кой модел кемпер ще ползва спечеления ваучер, Наемен период, доп. пакети и екстри и т.н.). Всеки от кемперите може да бъде нает за избран от спечелилия участник период в зависимост от заетостта на кемпера и направените за него предходни резервации. Кемперите се отдават под наем по официалната ценова листа на CAMPERISIMO, като наемната цена и необходимия за внасяне гаранционен депозит са посочени в линка към всеки кемпер на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

7.2.7. В случай, че лице, което е участвало в Играта и е получило електронен ваучер за наем на кемпер по т. 7.1. от тези ОУ, не се свърже с Организатора, за да уточни начина и Наемния период за ползване на ваучера в срока по т. 7.3.1. по-долу, и/или не използва спечеления ваучер в същия срок, това лице губи правото си да ползва получения електронен ваучер.

7.2.8. Кемперите, с които участниците могат да ползват спечелените ваучери, се предоставят на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 2000лв./3000лв. за периода на ползването му (в зависимост от модела на избрания кемпер). Гаранционният депозит обезпечава грижливото използване на наетия автомобил по предназначение, както и:

 пълно/частично покриване на всякакви щети по автомобила, причинени през Наемния период;

 почистване на автомобила – когато кемперът е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

 зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;

 други случаи, посочени в сключения Договор за наем на кемпер;

7.2.9. Връщането на предоставения гаранционен депозит се извършва в брой или по банкова сметка в срок до 10 (десет) дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

7.2.10. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на автомобила и др. подобни, от предоставения гаранционен депозит се удържа сума за тяхното пълно възстановяване. При нанесени щети на кемпера по време на Наемния период връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената за ремонта сума се удържа от депозита, а остатъкът от него (ако има такъв) се връща на платилото го лице.

7.2.11. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден от Наемния период срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“. Зареждането на кемпера с гориво през Наемния период е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво.

7.2.12. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП.  

7.3.1. Крайният срок за ползване на всеки от ваучерите по т. 7.1. е 31.12.2023 г. включително. 

7.3.2. Ползването на Наградата се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта. Правото да се ползва спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

 

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване на Наградата от Играта. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.5. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, липса на интернет връзка, проблеми с телефона на участника, неумение на участника да борави с функциите на телефона или интернет, отмяна на изложението поради COVID-19 или др. подобни.

8.3. Организаторът и CAMPERISIMO не носят отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната или фейсбук страниците на CAMPERISIMO вследствие на неправилното експлоатиране на техниката от страна на Участник.

8.4. Организаторът не носи отговорност ако някой от Участниците попълни в регистрационната форма за участие лични данни на трето лице, независимо дали това се отнася до име/фамилия, мобилен номер или ел. адрес /е-mail/. С цел избягване на съмнение : Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при предоставянето на данни същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за попълнените от него чужди лични данни.

8.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я използва в случай, че Организаторът установи, че попълнените от него за участие в Играта данни не съвпадат с данните на приносителя на ел. ваучер и/или ако откаже да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или не предостави гаранционен депозит за избрания кемпер за Наемния период.

 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на корпоративната и/или фейсбук страницата на CAMPERISIMO, респ. на фейсбук страницата на събитието в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия. 

10.2. Всеки участник, получил награден ваучер, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора и/или CAMPERISIMO във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора и/или CAMPERISIMO. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.   

10.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че подаръчният ваучер не може да бъде използван поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да го ползва (в т.ч. и поради липса на валидна шофьорска книжка) или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник; б) при невъзможност подаръчния ваучер да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; в) за евентуални вреди, причинени при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да пътува с кемпера, използвайки ваучера в посочения по-горе срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване, респ. до ползването на наградния ваучер), то Участникът има право в рамките на една година, считано от датата на отпадане на ограничението да се възползва от получения ваучер през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на ваучера или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице.  

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави подаръчния ваучер, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на корпоративната и на фейсбук страниците на CAMPERISIMO, находящи се на адрес : www.camperisimo.com и https://www.facebook.com/camperisimos.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната и/или фейсбук страниците на CAMPERISIMO и събитието, посочени по-горе.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.00 ч. на 12.05.2023 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т.10.6.

 

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

 

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, ул. „Околовръстен път” № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

 

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020

 

ЧАСТ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА :

1.1. Организатор на играта е „МОБИСТОР БГ” EООД с ЕИК 202164566, с адрес на управление : гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин 2”, бл. 217, вх. В, ет. 6, ап. 61. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта. Играта се осъществява със съдействието на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД (CAMPERISIMO) с ЕИК 205892968 и „АП Ритейл І“ ЕООД с ЕИК 200019536 (THE MALL). 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия („ОУ“).

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат поставени на видно място на изложението „CAMPER EXPO IN THE MALL“, организирано от „МОБИСТОР БГ” EООД на територията на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ 115з в гр. София, ниво 0. Същите са публикувани и на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :
 

3.1. Играта се организира и провежда на външния паркинг на търговски комплекс THE MALL в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115з, ниво 0.

ЧАСТ 4. ПЕРИОД НА ИГРАТА :
 

4.1. Играта стартира в 10.00 ч. на 19.04.2024 г. и продължава до 19.00 ч. на 21.04.2024 г.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :
 

5.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към 00.00 ч. на 19.04.2024 год., които са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

5.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга. 

5.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :
 

6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта, трябва в Периода на Играта да посети изложението „CAMPER EXPO IN THE MALL“, организирано от „МОБИСТОР БГ” EООД на Територията, и да сканира с телефона си специалния QR код, който ще бъде поставен на всеки един от кемперите, участващи в изложението, както и като посетят сайта на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com и натиснат бутон „регистрирай се“ в рекламния банер на събитието. След сканиране на QR кода на телефона на участника, посетил изложението, се отваря регистрационна форма на сайта на CAMPERISIMO, в която участникът трябва да попълни собствените си име и фамилия, мобилен номер и ел. адрес /е-mail/, както и да се съгласи с настоящите ОУ. 

6.2. Участието в Играта е доброволно. С попълването на данните по т. 6.1. Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти за наем и/или продажба на кемпери и места за къмпингуване, и/или оборудване за тях, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора с настоящите ОУ, че даденото от него с попълването на данните му за участие в Играта съгласие за събиране, обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организатора на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, CAMPERISIMO Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

6.3. С цел избягване на съмнение : За участие в Играта Участникът има право да попълни само и единствено собствените си лични данни – име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/, като няма право да въвежда в регистрационната форма за участие лични данни на други хора, независимо дали тези хора са негови родственици, съпрузи, деца или приятели.  

6.4. Точното извършване на действията по т.6.1. от Участника води до автоматичното му включване в тегленето на Наградите. 

6.5. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите ОУ участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника. 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ В ИГРАТА :
 

7.1. Видове Награди : 

7.1.1.  550 (петстотин и петдесет) броя електронни ваучера за наем на кемпер от CAMPERISIMO на стойност 100.00 (сто) лева всеки един от тях;

7.1.2.  3 (три) броя електронни ваучера за наем на кемпер от CAMPERISIMO на стойност 500.00 (петстотин) лева всеки един от тях;

7.1.3. 1 (един) брой ваучер за All-inclusive camper week (ол-инклузив кемпер седмица) с кемпер от CAMPERISIMO. Наградата включва една седмица (7 дни, 6 нощувки) наем на кемпер, предоставен от CAMPERISIMO, оборудван с предлагани от CAMPERISIMO пакети допълнително оборудване. Спечелилият ваучера участник може да разгледа предлаганите от CAMPERISIMO кемпери на www.camperisimo.com, като ваучерът може да бъде използван за наем на кемпер с дневна наемна цена до 295.00 лв. с ДДС включително от категории полуинтегрирани, алковен и кемперван съгласно поместената на сайта актуална дневна наемна цена на всеки от кемперите. За да използва ваучера, спечелилият участник трябва да подпише договор за наем на кемпера и да предостави гаранционен депозит в размер на 2000 лв./3000 лв. съобразно вида и модела на избрания кемпер. Ваучерът не включва стойността на изразходваното гориво по време на Наемния период, което е за сметка на ползвателя на кемпера.

7.1.4. 10 (десет) броя ваучера за тридневен наем на автомобил от Top Rent-a-car. Спечелилият ваучера участник може да разгледа предлаганите от Top Rent-a-car автомобили на www. toprentacar.bg, като ваучерът може да бъде използван за наем на лек автомобил от клас Икономичен, Компактен или Електрически. За да използва ваучера спечелилият участник трябва да сключи договор за наем на автомобила и да предостави гаранционен депозит съобразно класа на избрания автомобил. Ваучерът не включва стойността на изразходваното гориво по време на Наемния период, което е за сметка на ползвателя на автомобила.

7.1.5. 2 (два) талона за уикенд нощувки с място за паркиране на кемпер на Къмпинг Градина, който се намира в южната част на българското Черноморие. Един ваучер включва ползването на паркомясто (специалните места за кемпер или каравана) за 2 нощувки (петък-неделя) в къмпинга в рамките на предстоящия сезон 2024.

7.1.6. 1 (един) брой барбекю марка NomadiQ, предоставен от CAMPERISIMO. 

7.1.7. 10 (десет) броя ваучера на стойност 100 (сто) евро за резервация на лодка или яхта от NAUTERO. Един ваучер може да се използва само за една резервация.

7.2. Определяне на спечелилите Награди Участници : 

7.2.1. В тегленето на Наградите участват всички Участници, които са се регистрирали за участие в Играта съгласно правилата по т. 6.1. от тези Условия.

7.2.2.Тегленето на печелившите ще се извърши от CAMPERISIMO до 30.04.2024 г. на случаен принцип измежду всички, направили успешна регистрация за участие в Играта. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Имената на печелившите Участници и спечелената от всеки от тях Награда ще бъдат обявени до 18.00 ч. на 30.04.2024 г. на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com. 

7.2.3. За всяка от Наградите на спечелилия я участник се издава електронен ваучер/талон, който се изпраща на посочения от него при регистрацията ел. адрес (e-mail). Изпращането на електронните ваучери на мейлите на Участниците ще бъде осъществено от CAMPERISIMO в срок до 15.05.2024 г.  

7.2.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

7.2.5. Електронните ваучери по т. 7.1.1. и т. 7.1.2. могат да бъдат използвани за наемане на кемпер от CAMPERISIMO (като частично плащане на наемната цена), като за целта приносителят на ваучера трябва да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с CAMPERISIMO или посочено от него лице за ползването на избрания кемпер. Стойността на ваучера по т. 7.1.1. и т. 7.1.2. се приспада от Наемната цена на кемпера за избрания Наемен период.  Един електронен ваучер се използва по един договор за наем на кемпер. 

7.2.6. При желание да ползва получен електронен ваучер по т. 7.1.1. и т. 7.1.2., съответният Участник следва да се свърже с CAMPERISIMO за уточняване на начина на ползване на Наградата (да си избере с кой модел кемпер ще ползва спечеления ваучер, Наемен период, доп. пакети и екстри и т.н.). Всеки от кемперите може да бъде нает за избран от спечелилия участник период в зависимост от заетостта на кемпера и направените за него предходни резервации. Кемперите се отдават под наем по официалната ценова листа на CAMPERISIMO, като дневната наемна цена и необходимия за внасяне гаранционен депозит преди получаване държането на кемпера са посочени в линка към всеки кемпер на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

7.2.7. В случай, че лице, което е участвало в Играта и е получило електронен ваучер за наем на кемпер по т. 7.1.1., т. 7.1.2. и т. 7.1.3. от тези ОУ, не се свърже с CAMPERISIMO, за да уточни начина и Наемния период за ползване на ваучера в срока по т. 7.3.1. по-долу, и/или не използва спечеления ваучер в същия срок, това лице губи правото си да ползва получения електронен ваучер.

7.2.8. Кемперите, с които участниците могат да ползват спечелените ваучери по т. 7.1.1., 7.1.2. и т. 7.1.3. от тези ОУ, се предоставят на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, CAMPERISIMO Караван и кемпер парк „Драгалевци“ срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 2000лв./3000лв. за периода на ползването му (в зависимост от модела на избрания кемпер). Гаранционният депозит обезпечава грижливото използване на наетия автомобил по предназначение, както и:

 • пълно/частично покриване на всякакви щети по автомобила, причинени през Наемния период;
 • почистване на автомобила – когато кемперът е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени; 
 • зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;
 • други случаи, посочени в сключения Договор за наем на кемпер;

7.2.9. Връщането на предоставения при получаване на кемпер гаранционен депозит се извършва в брой или по банкова сметка в срок до 10 (десет) дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

7.2.10. При констатирани щети и/или липси по кемпера и/или вътрешната част на каросерията му при връщането му след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на кемпера и др. подобни, от предоставения гаранционен депозит се удържа сума за тяхното пълно възстановяване. При нанесени щети на кемпера по време на Наемния период връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената за ремонта сума се удържа от депозита, а остатъкът от него (ако има такъв) се връща на платилото го лице. 

7.2.11. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден от Наемния период срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, CAMPERISIMO Караван и кемпер парк „Драгалевци“. Зареждането на кемпера с гориво през Наемния период е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво.  

7.2.12. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП.  

7.3.1. Крайният срок за ползване на всеки от ваучерите по т. 7.1.1., т. 7.1.2., т. 7.1.3. и т. 7.1.7. е 30.04.2025 г. включително.

7.3.2. Наградите по т. 7.1.1., 7.1.2., т. 7.1.3. и т. 7.1.7. могат да се ползват само лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта, като това право не може да бъде прехвърляно на

трето лице без съгласието на CAMPERISIMO и NAUTERO (само за наградата по т. 7.1.7.).

7.3.3. Всяка от наградите по т. 7.1.4., т. 7.1.5. и т. 7.1.6. може да бъде получена от спечелилия я участник в срок от 30.04.2024 г. до 31.05.2024 г. във времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. на адрес в гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, CAMPERISIMO Караван и кемпер парк „Драгалевци“. Получаването на тези Награди от трето лице е възможно само срещу представянето в оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно от Участника на третото лице, като самото получаване на наградата се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Ползването и на тези награди се извършва лично от спечелилия участник освен ако лицето, което предоставя наградата, не се съгласи ползването на наградата да бъде преотстъпено на трето лице.

7.3.4. В случай, че спечелилият Награда по т. 7.1.4., т. 7.1.5. и т. 7.1.6. Участник желае да я получи на място, различно от посоченият в т. 7.3.3. по-горе адрес, той е длъжен да уведоми писмено за това Организатора и да поеме разходите за куриерски услуги за своя сметка.

7.3.5. В случай, че спечелил награда по т. 7.1.4., т. 7.1.5. и т. 7.1.6. Участник не се е явил в срока по т. 7.3.3. на адрес в гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или не се е свързал с Организатора, за да уточни начина и деня за получаване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, или не е заявил в същия срок желанието си за получаване на Наградата на посочен от него писмено адрес, или не е бил открит от куриера на посочения от него писмено адрес за получаване на Наградата, той губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.  

7.4. За награди с пазарна стойност над 100 (сто) лева : Приемайки награди с пазарна стойност над 100 (сто) лева печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, Организаторът, респ. „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД и всички лица, които предоставят награди на такава стойност в настоящата игра, имат задължение да декларират спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесат дължимия данък от името на печелившия.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ
 

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване на Награда от Играта. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.5. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му. 

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, липса на интернет връзка, проблеми с телефона на участника, неумение на участника да борави с функциите на телефона или интернет, отмяна на изложението (независимо от причината) или др. подобни.

8.3. Организаторът и CAMPERISIMO не носят отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната или фейсбук страниците на CAMPERISIMO вследствие на неправилното експлоатиране на техниката от страна на Участник. 

8.4. Организаторът не носи отговорност ако някой от Участниците попълни в регистрационната форма за участие лични данни на трето лице, независимо дали това се отнася до име/фамилия, мобилен номер или ел. адрес /е-mail/. С цел избягване на съмнение : Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при предоставянето на данни същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за попълнените/използваните от него чужди лични данни.

8.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я използва в случай, че Организаторът установи, че попълнените от него за участие в Играта данни не съвпадат с данните на приносителя на ел. ваучер, а за наградите по т. 7.1.1., т. 7.1.2. и т. 7.1.3. – и ако откаже да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или не предостави гаранционен депозит за избрания кемпер преди получаване на държането му. 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :
 

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на корпоративната и/или фейсбук страницата на CAMPERISIMO в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
 

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се събират, използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия. 

10.2. Всеки участник, получил ваучер/талон от играта, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора и/или CAMPERISIMO във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора и/или CAMPERISIMO. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.   

10.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че спечелен ваучер/талон не може да бъде използван поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да го ползва (в т.ч. и поради липса на валидна шофьорска книжка, кемпер или каравана) или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник; б) при невъзможност подаръчния ваучер да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; в) за евентуални вреди, причинени при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави като награда ваучер/талон от посочените в т. 7.1.1.-т.7.1.5 и т. 7.1.7. по-горе или наградата по т. 7.1.6., той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната страница на CAMPERISIMO, посочена по-горе.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.00 ч. на 19.04.2024 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т.10.6.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:
гр. София, ул. „Околовръстен път” № 84, CAMPERISIMO Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020;