Политика за поверителност

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сайтът www.camperisimo.com е собственост на „КЕМПЕРИСИМО” ЕООД. Последното, в качеството си на администратор на лични данни, носи отговорност за обработването на личната информация на всеки Ползвател на уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност посочва как „КЕМПЕРИСИМО” ЕООД събира, съхранява и използва информация за лицата, ползващи неговия уебсайт („Лични данни”), и дава информация за предприетите действия по зачитане правата на Ползвателя по отношение на неговите лични данни. Използвайки www.camperisimo.com, Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, Моля да не използвате сайта www.camperisimo.com или да не предоставяте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подадено запитване или резервация.

„КЕМПЕРИСИМО” ЕООД има право по всяко време да променя, изменя, допълва, съкращава или актуализира по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на www.camperisimo.com. Датата на последната актуализация се отбелязва в началото на настоящата Политика за поверителност.

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която Вашата самоличност може да бъде установена (напр. Вашето рождено име, адрес, телефонен номер, парола за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и др. под.). Моля да имате предвид, че данни, които не могат да бъдат свързани с истинската Ви самоличност директно или в комбинация с други данни, не се считат за лични данни.

II. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ :

2.1. Личната информация, събирана и обработвана при използване на услугата „отдаване на автомобил под наем“ е физическа идентичност (имена, номер на ЛК/Паспорт, дата на валидността, държава, от която е издадена, дата на раждане, пълен и точен адрес, телефон за връзка, електронна поща), сканираното копие или снимка на шофьорска книжка и частична информация за данни на кр. карта, с която е направен депозит за използване на услугата. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор. Необходимостта от събирането на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.

2.2. Лична информация, предоставена от Вас при използването на нашия уебсайт и абониране за услуги – имена, дата на раждане, електронна поща. Примери за тези услуги са e-mail кампании или мероприятия. Предоставянето на тези данни е доброволно, но част от нашите услуги не са достъпни, ако не предоставите тази информация.

2.3. Обобщени данни. Тези данни се генерират от системата ни, докато следи трафика на интернет страницата. Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана по никакъв начин с личната информация, която може да сте предоставили.

III. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Принципите, които „КЕМПЕРИСИМО” ЕООД спазва при обработката на личните Ви данни са :

 • точност и актуалност на данните;
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • цялостност и поверителност на обработването;
 • гарантиране на подходящо ниво на сигурност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

3.2. Основната цел при събирането на данни и информация е да бъдат персонализирани посещенията Ви на сайта ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. Освен това ние обработваме Вашата лична информация и данни за редакционни цели и в отговор на Ваши запитвания, както и за :

 • да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн;
 • да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем.
 • да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил;
 • в случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции;
 • да Ви предложим информацията, отговаряща най-точно на Вас и Вашите интереси;
 • извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания;
 • оптимизиране или подобряване на нашите услуги, продукти и дейности, за извършване на проучвания и развитие, както и за цялостно управление на нашата организация;
 • счетоводни и статистически цели;

IV. ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ :

„КЕМПЕРИСИМО” ЕООД няма да съхранява вашите данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. Ако отпадне основанието, на което се съхраняват Ваши лични данни, същите ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин. Съхраняването на данните продължава, докато има основание за тяхното съхранение. Срокът за съхранение на предоставена лична информация е 4 години и 6 месеца, което се обосновава от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл.80 и 81 от НК във връзка с чл.189 ЗДвП. След изтичане на този срок информацията автоматично се изтрива.

V. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ :

Всички лични данни, които Вие ни предоставите и ние събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

VI. РАЗКРИВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА :

6.1. Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните.

6.2. Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да изискат тази информация.

 • Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.

VII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

Всеки клиент има право по всяко време на обработването да поиска информация за събираните и обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни. Изтриването на лични данни може да бъде извършено чрез попълване на формуляр. Ако изтриването противоречи на законови или договорни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване ще се извърши само блокиране на данните, като на Клиента се изпраща мотивиран отказ. 

VIII. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ :

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД с ЕИК 205892968, с адрес на управление в гр. София, ул. „Ген. Казимир Ернрот“ № 50, вх. А, ап. 7, управител Иван Филипов, в качеството на администратор на лични данни.
Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

IX. НАДЗОРЕН ОРГАН :

Комисия за защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 19

www.cpdp.bg

Настоящата Политика е в сила от …………… г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).