Общи Условия

Добре дошъл на www.camperisimo.com!

Благодарим ти, че посети страницата ни. Ние от www.camperisimo.com те молим да отделиш време, за да прочетеш внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за твоите права. Независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), ти потвърждаваш, че си прочел и разбрал смисъла, и приемаш настоящите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ИГРАТА CAMPING & CARAVANING EXPO

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА :

1.1. Организатор на играта е „ТЕРАСТОР” EАД с ЕИК 205178813, с адрес на управление : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” № 54. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта. Играта се осъществява със съдействието на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД (CAMPERISIMO) с ЕИК 205892968.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия („ОУ“).

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат поставени на видно място на изложението CAMPING & CARAVANING EXPO“, организирано от „ТЕРАСТОР” EАД на територията на открития паркинг на търговски комплекс METRO София 1, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ в гр. София. Същите са публикувани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com, а връзка към тях има и на фейсбук страницата на CAMPERISIMO на адрес : https://www.facebook.com/camperisimos.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :

3.1. Играта се организира и провежда на открития паркинг на търговски комплекс METRO София 1, находящ се на адрес бул. „Цариградско шосе“ в гр. София.

 

ЧАСТ 4. ПЕРИОД НА ИГРАТА :

4.1. Играта стартира в 10.00 ч. на 12.05.2023 г. и продължава до 17.00 ч. на 14.05.2023 г.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :

5.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към 00.00 ч. на 12.05.2023 год., които са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

5.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

5.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

6.1. Всяко лице, което има право и желае да участва в Играта, трябва в Периода на Играта да влезе в сайта на  CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com или на фейсбук страницата на CAMPERISIMO на адрес : https://www.facebook.com/camperisimos и да се регистрира за участие през специално създаден за това банер с надпис „Участвай“. Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в регистрационната форма за участие : име и фамилия, имейл и телефон за връзка, и се съгласи с ОУ на Играта.

6.2. Участието в Играта е доброволно. С попълването на данните по т. 6.1. Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти за наем и/или продажба на кемпери и места за къмпингуване, и/или оборудване за тях, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора с настоящите ОУ, че даденото от него с попълването на данните му за участие в Играта съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организатора на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

6.3. С цел избягване на съмнение : За участие в Играта Участникът има право да попълни само и единствено собствените си лични данни – име и фамилия, мобилен номер, ел. адрес /е-mail/, като няма право да въвежда в регистрационната форма за участие лични данни на други хора, независимо дали тези хора са техни родственици, съпрузи, деца или приятели.  

6.4. Точното извършване на действията по т.6.1. от Участника води до автоматичното му включване в тегленето на Наградите.

6.5. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите ОУ участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ В ИГРАТА :

7.1.  Наградите в играта са 555 (петстотин петдесет и пет) броя електронни ваучера за наем на кемпер от CAMPERISIMO на стойност 100.00 (сто) лева всеки един от тях;

7.2. Определяне на спечелилите Награди Участници :

7.2.1. В тегленето на Наградите участват всички Участници, които са се регистрирали за участие в Играта съгласно правилата по т. 6.1. от тези Условия.

7.2.2.Тегленето на печелившите ще се извърши от CAMPERISIMO до 19.05.2023 г. на случаен принцип измежду всички, направили успешна регистрация за участие в Играта. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Имената на печелившите Участници и спечелената от всеки от тях Награда ще бъдат обявени до 18.00 ч. на 19.05.2023 г. на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com, като връзка към списъка с печелившите ще има и на фейсбук страницата на CAMPERISIMO.

7.2.3. За всяка от Наградите на спечелилия я участник се издава електронен ваучер, който се изпраща на посочения от него при регистрацията ел. адрес (e-mail). Изпращането на електронните ваучери на мейлите на печелившите участници ще бъде осъществено от CAMPERISIMO в периода 19.05.2023 г. – 26.05.2023 г.  

7.2.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.2.5. Електронните ваучери по т. 7.1. могат да бъдат използвани за наемане на кемпер от CAMPERISIMO (като частично плащане на наемната цена), като за целта приносителят на ваучера трябва да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с CAMPERISIMO или посочено от него лице за ползването на избрания кемпер. Стойността на ваучера по т. 7.1. се приспада от Наемната цена на кемпера за избрания Наемен период.  Един електронен ваучер се използва по един договор за наем на кемпер.

7.2.6. При желание да ползва получен електронен ваучер по т. 7.1. съответният Участник следва да се свърже с Организатора за уточняване на начина на ползване на Наградата (да си избере с кой модел кемпер ще ползва спечеления ваучер, Наемен период, доп. пакети и екстри и т.н.). Всеки от кемперите може да бъде нает за избран от спечелилия участник период в зависимост от заетостта на кемпера и направените за него предходни резервации. Кемперите се отдават под наем по официалната ценова листа на CAMPERISIMO, като наемната цена и необходимия за внасяне гаранционен депозит са посочени в линка към всеки кемпер на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

7.2.7. В случай, че лице, което е участвало в Играта и е получило електронен ваучер за наем на кемпер по т. 7.1. от тези ОУ, не се свърже с Организатора, за да уточни начина и Наемния период за ползване на ваучера в срока по т. 7.3.1. по-долу, и/или не използва спечеления ваучер в същия срок, това лице губи правото си да ползва получения електронен ваучер.

7.2.8. Кемперите, с които участниците могат да ползват спечелените ваучери, се предоставят на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 2000лв./3000лв. за периода на ползването му (в зависимост от модела на избрания кемпер). Гаранционният депозит обезпечава грижливото използване на наетия автомобил по предназначение, както и:

 пълно/частично покриване на всякакви щети по автомобила, причинени през Наемния период;

 почистване на автомобила – когато кемперът е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

 зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;

 други случаи, посочени в сключения Договор за наем на кемпер;

7.2.9. Връщането на предоставения гаранционен депозит се извършва в брой или по банкова сметка в срок до 10 (десет) дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

7.2.10. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на автомобила и др. подобни, от предоставения гаранционен депозит се удържа сума за тяхното пълно възстановяване. При нанесени щети на кемпера по време на Наемния период връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената за ремонта сума се удържа от депозита, а остатъкът от него (ако има такъв) се връща на платилото го лице.

7.2.11. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден от Наемния период срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“. Зареждането на кемпера с гориво през Наемния период е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво.

7.2.12. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП.  

7.3.1. Крайният срок за ползване на всеки от ваучерите по т. 7.1. е 31.12.2023 г. включително. 

7.3.2. Ползването на Наградата се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта. Правото да се ползва спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

 

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване на Наградата от Играта. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.5. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, липса на интернет връзка, проблеми с телефона на участника, неумение на участника да борави с функциите на телефона или интернет, отмяна на изложението поради COVID-19 или др. подобни.

8.3. Организаторът и CAMPERISIMO не носят отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната или фейсбук страниците на CAMPERISIMO вследствие на неправилното експлоатиране на техниката от страна на Участник.

8.4. Организаторът не носи отговорност ако някой от Участниците попълни в регистрационната форма за участие лични данни на трето лице, независимо дали това се отнася до име/фамилия, мобилен номер или ел. адрес /е-mail/. С цел избягване на съмнение : Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при предоставянето на данни същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за попълнените от него чужди лични данни.

8.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я използва в случай, че Организаторът установи, че попълнените от него за участие в Играта данни не съвпадат с данните на приносителя на ел. ваучер и/или ако откаже да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или не предостави гаранционен депозит за избрания кемпер за Наемния период.

 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на корпоративната и/или фейсбук страницата на CAMPERISIMO, респ. на фейсбук страницата на събитието в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия. 

10.2. Всеки участник, получил награден ваучер, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора и/или CAMPERISIMO във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора и/или CAMPERISIMO. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.   

10.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че подаръчният ваучер не може да бъде използван поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да го ползва (в т.ч. и поради липса на валидна шофьорска книжка) или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник; б) при невъзможност подаръчния ваучер да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; в) за евентуални вреди, причинени при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да пътува с кемпера, използвайки ваучера в посочения по-горе срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване, респ. до ползването на наградния ваучер), то Участникът има право в рамките на една година, считано от датата на отпадане на ограничението да се възползва от получения ваучер през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на ваучера или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице.  

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави подаръчния ваучер, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на корпоративната и на фейсбук страниците на CAMPERISIMO, находящи се на адрес : www.camperisimo.com и https://www.facebook.com/camperisimos.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната и/или фейсбук страниците на CAMPERISIMO и събитието, посочени по-горе.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.00 ч. на 12.05.2023 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т.10.6.

 

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

 

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, ул. „Околовръстен път” № 84, Караван и кемпер парк „Драгалевци“ или на info@camperisimo.com.

 

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020

 

 1. Резервирай кемпер! Лесно е, стига да си навършил 25 години

  Обади ни се на телефон 088 677 676 или 0882000020 или ни пиши в контактната онлайн форма на www.camperisimo.com

  Попитай за наличността на избрания от теб кемпер или някой, който много прилича на него

  Успешно завърши резервацията си, като получиш устно или писмено потвърждение от нас за наличността на избрания от теб кемпер за периода, в който искаш да пътешестваш.

  А за да приемем и ние насериозно твоите намерения, ела в рамките на 24 часа, за да донесеш капаро в размер на до 50% от общата цена, както и да сключиш Camperisimo Договор за Наем.

  Договор за Наем на кемпер и необходими документи

  За валиден договор и безпроблемно пътуване с кемпера под наем, най-любезно те молим  да ни предоставиш:

  • Лична карта със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния период;
  • Международен паспорт, ако ще пътуваш в държави извън ЕС, със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния период
  • Валидно, лично и неопетнено Свидетелство за Управление на МПС и контролен талон

  Шофьор на кемпер можеш да си ти

   

  Ако:

  • Си на възраст между 25 и 65 години
  • Имаш поне две години активен шофьорски стаж
  • Имаш изрядна шофьорска книжка, категория В, защото всичките ни кемпери под наем се управляват с В категория

  Цената на Наема включва не само кемпера, но и:

  • Застраховки Автокаско и Гражданска Отговорност
  • Винетка за Републиканска пътна мрежа
  • Пълен резервоар с гориво
  • Пълен резервоар с чиста вода
  • Пълна бутилка с газ пропан-бутан
  • Почистена тоалетна касета и препарати за нея
  • Почистен резервоар за отпадни води
  • Почистен и дезинфекциран външно и вътрешно кемпер
  • Пълномощно за управление на кемпера на български и английски език (ако ще пътуваш в чужбина)
  • Богато стандартно оборудване на кемпера под наем – климатик, телевизор LED 24 инча, дигитална антена с усилвател, соларен панел, багажник за велосипеди, камера за задно виждане, тента, обтегачи, фиксатори, нивелатори, 2бр. Комбиниран газ детектор 3в1, USB и 220V конзоли за зареждане, комплект комфортни стелки, стълба, хигиенни материали – течен сапун, препарат за съдове и др.
  • Пакет “Безопасност” – аптечка, светлоотразителни жилетки, пожарогасител, компресор и спрей за гуми
  • Пакет “Къмпинг аксесоари” – инструменти, удължител и преходник 220V, маркуч и преходник за вода
  • Пакет “Старт” – вътрешно и външно почистване, технически преглед, зареждане с гориво, газ и вода

  Допълнителни Пакети Оборудване:

  Camperisimo е първата компания за отдаване кемпери под наем в България, която започна да предлага разнообразие от Допълнителни Пакети (хиперлинк) оборудване за комфортен живот на път. Естествено, че можеш и сам да заредиш взетия под наем кемпер с всичко необходимо за безкомпромисно изживяване, но ако искаш да е още по-лесно ние можем предварително да обзаведем мобилния ти дом с някой от следните пакети оборудване:

  • Пакет Кухня Стандарт
  • Пакет Кухня Лукс
  • Пакет Комфортен Сън
  • Пакет Къмпинг
  • Пакет Къмпинг Оборудване Лукс
  • Пакет Плажно Оборудване Лукс
  • Пакет Детски Усмивки
  • Допълнителни екстри

  *Всички Допълнителни Пакети оборудване НЕ влизат в стандартаната цена за наем на кемпер и се начисляват съгласно отделна тарифа.

  Застраховки

  Когато взимаш кемпер под наем от Camperisimo, той ти се предоставя със сключени застраховки “Пълно Автокаско” и “Гражданска Отговорност”. Ако нанесеш щети по кемпера по време на наемния период, вземи протокол за ПТП, издаден от КАТ или от съответните органи в чужбина. Защото, ако нямаш, стойността на щетите ще са за твоя сметка.

  Пази и личните си вещи и принадлежности в кемпера, докато се наслаждаваш на твоето пътешествие. Те не са застраховани срещу кражба!

   Безплатен паркинг на личния ти автомобил за времето на наема

   

  Когато вземеш кемпер под наем от нас, можеш да оставиш колата си отново при нас за времето на твоето пътешествие. Напълно безплатно, на осигурено паркомясто.

  Плащания

  След като резервираш и сключиш Договор за Наем на кемпер, можеш да платиш по два начина:

  • В брой на адреса ни в София, ул. Околовръстен път 82
  • По банкова сметка, като банковите такси по превода са за твоя сметка.

  Анулиране на резервации

   

  Няма да ни е приятно, но ще се наложи да анулираме резервацията ти, ако:

  • В срок от 24 часа след направената резервация не сключиш Договор за Наем или не заплатиш капаро по нея
  • Ако представените от теб документи за самоличност и шофьорска книжка са невалидни или с изтичащ, след по-малко от 2 месеца от крайната дата на наемния период, срок
  • Ако не спазиш срока за доплащане на общата наемна цена и/или на Гаранционния депозит
  • Ако си декларирал неверни данни

  Отказ от резервация

  В случай, че размислиш или нещо провали плановете ти за кемпер пътешествие, имай предвид че:

  • Ако се откажеш от наетия от теб кемпер до 3 месеца преди началната дата на наемане, ние ще ти върнем 100% от всички платени от теб до момента суми
  • Ако се откажеш по-късно от третия месец от датата на наемане, но месец преди нея, ние ще задържим 25% неустойка от общата наемна цена, а остатъка – ще ти върнем.
  • В случай, че се откажеш в рамките на последния един месец преди началото на наемния ти период, за съжаление ще задържим, като неустойка, цялата платена до момента обща наемна цена, но ще ти върнем сумата по гаранционния депозит, ако си ни го дал.

  Каквото и да решиш, молим да ни уведомиш в писмен вид!

   

  Наемен период и срокове, които да спазиш

  Наемният период го определяш ти, а ние го посочваме в Договора за Наем. Можеш да вземеш наетия от теб кемпер в първия ден от наемния си период, всеки ден в часовете от 9:00 до 17:00. Датата за връщане на возилото също се посочва изрично в Договора, като освобождаването на кемпера трябва да се осъществи до 17 :00 часа.

   

   

  Адрес, от който да вземеш кемпера под наем

  Кемперите ни те очакват на адреса ни в София, ул. Околовръстен път 82 и във Варна, бул. “8-ми Приморски полк”, ул.”Арх.Манол Йорданов”, 9000.  Можеш да вземеш наетия от теб кемпер и от друг град, при авансово заплащане на допълнителна такса в размер на 2,50лв на километър от гр. София или от гр. Варна за транспортирането му до заявеното населено място и за връщането му обратно.

  Инструктаж 

  Всеки кемпер е различен. Ние ще се погрижим за това да си запознат с мобилния дом, в който ще пътуваш, като ти проведем подробен Инструктаж за коректното управление и ползване на кемпера. Знанията ти ще бъдат скрепени с подписването на Приемо-предавателен протокол при отдаването на кемпера под наем, но ако имаш някакви въпроси и неочаквани ситуации, винаги можеш да разчиташ на подкрепа от нас. Обади ни се!

  Неизправности, Повреди, Щети и Санкции

  Случват се и такива неща! Имай предвид, че носиш отговорност за нанесени щети върху наетия кемпер, произлезли от:

  • Опасни свойства на превозвано от теб вещество
  • Удар или допир на кемпера с електрически проводник
  • Експлозия или пожар, възникнал по време на експлоатацията на кемпера
  • Проникване на кал или наводняване на двигателя и/или купето на наетия кемпер
  • Замръзване на вода или друга течност в системата на кемпера, вследствие на действието/бездействието ти
  • Повреди и щети, възникнали вследствие управлението на кемпера по терени извън републиканската пътна мрежа. Кемперите ни не са предназначени за офроуд маршрути.
  • Свличане или срутване на земни пластове или поддаване на земни или скални пластове, причинено от изкопни работи или друга човешка дейност – само в случай, че си могъл да предвидиш или си имал знанието, или си могъл да имаш знанието, че на конкретното място, на което си паркирал кемпера, има такава дейност или самото място е предразположено към това
  • Неправилна експлоатация, самопотегляне, претоварване или не добро укрепване към земната повърхност на кемпера, неспазване на установените правила за противопожарна охрана и/или за непозволен превоз на пътници или товари.
  • Груба небрежност или виновно действие или бездействие, в това число и умишлено, докато си използвал кемпера под наем
  • Вреди от изгаряния и/или разкъсвания на тапицерията или други елементи от интериора на кемпера
  • вреди, причинени начаст от принадлежностите (или оборудването) на кемпера или от тяхното неправилно поставяне или експлоатация, като климатик, сателитна антена, багажник за колела, тента, солар и др. подобни.
  • При възникване на неизправности и/или повреди в кемпера (вследствие износване на части при нормална употреба) по време на Наемния период, си длъжен незабавно да ни уведомиш за тях на телефон 0888 677 767 или 0882 000020.В случаите по предходното изречение си длъжен да предприемеш някое от следните действия, съобразно получените от нас инструкции : ремонт на кемпера в най-близкия сервиз и/или използване на Пътна помощ за отвеждане на кемпера до сервиз или до друго посочено от Наемодателя място за извършване на ремонт. В тези случаи ще ти възстановим платените суми за ремонт при връщането на кемпера срещу представени оригинални фактури. За ремонт и/или смяна при спукване или експлозия на гума разходи не се възстановяват.
  • В случаите, в които ремонтът на кемпера изисква оставяне на превозното средство в сервиз, а ние не можем да ти подсигурим друг заместващ кемпер за остатъка от наемния период, ще ти възстановим остатъка от наемната цена за този период

   

  Дължиш ПЪЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, когато

  • Причиниш частична/пълна щета на кемпера или допуснеш липсата и/или кражбата на каквито и да било елементи от него и неговото оборудване
  • Причиниш щети, вследствие използването на кемпера за теглене на друго МПС или ремарке
  • Повредиш интериорни детайли
  • Загубиш, повредиш или си виновен за отнемането от КАТ на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи
  • Върнеш кемпера със замърсена тапицерия, миризма на цигарен дим, следи от присъствие на животни в кемпера (освен ако не си закупил Доп. пакет „Почистване след домашен любимец“), както и с други замърсявания по интериора и екстериора на кемпера, изискващи допълнително специално почистване
  • Нарушиш Закона за движение по пътищата по време на Наемния период, независимо на територията на коя държава е извършено нарушението, в т.ч. за всички глоби/имуществени санкции, платени обезщетения, адвокатски възнаграждения, такси и др. подобни.
  • Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени вследствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване на кемпера от твоя страна са за твоя сметка

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И САНКЦИИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА КЕМПЕРА

  • непочистена тоалетна касета – 150 лева
  • непочистен резервоар за отпадни води – 30 лева
  • при непълен резервоар с гориво – 30 лева + стойността на горивото ( не се дължи, при заплащане на допълнителна такса “Подготовка и почистване на кемпера”)
  • непочистен вътрешно кемпер – 70 лева( не се дължи, при заплащане на допълнителна такса “Подготовка и почистване на кемпера”)
  • непочистен външно кемпер – 30 лева( не се дължи, при заплащане на допълнителна такса “Подготовка и почистване на кемпера”)
  • за връщане на кемпера в силно замърсен вид (с петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени) – 150 лева
  • при спукване на гума на кемпера по време на Наемния период и използване на „Сървиз пакет“, находящ се в кемпера, включващ компресор с тубичка за пълнител – 120 лева + цената на гумата

  !!!!!!ЗАБРАНЯВА СЕ ПРЕВОЗВАНЕТО С НАЕТИЯ АВТОМОБИЛ НА ГОРИВА И ЗАПАЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ! АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА КЕМПЕРА ДА ТЕГЛИ ИЛИ ДА БЪДЕ ТЕГЛЕН ОТ ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО