Условия за GIVEAWAY за Св. Валентин 2021

на Играта, провеждана в Инстаграм профилите на
@camperisimos и на @wanderful.nomads по случай Св. Валентин 2021

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА :

1.1. „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД („КЕМПЕРИСИМО“) с адрес на управление : гр. София, ул. „Ген. Казимир Ернрот“ No 50, вх. А, ап. 7, ЕИК 205892968 със съдействието на @wanderful.nomads (Instagram). Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта. 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат публикувани в инстаграм профилите на @wanderful.nomads и @camperisimos. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :

3.1. Играта се провежда в интернет пространството в приложението Инстаграм, в профилите на @camperisimos и  @wanderful.nomads. 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :

4.1. Право на участие в Играта имат всички физически лица, навършили 14 години към 12.02.2021 год., които :  

– имат регистрирани реални профили в Инстаграм;

– са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие;

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА ИГРАТА :

5.1. Играта стартира в 10:00 ч. на 12.02.2021 г. и продължава до 16.55 ч. на 19.02.2021 г. 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта трябва чрез собствения си регистриран в Инстаграм профил и в Периода на Играта да : 

* Последва в Инстаграм профила на @camperisimos  и @wanderful.nomads

* Хареса поста за Играта;

* Сподели поста за Играта на стори в своя Инстаграм профил и отбележи @camperisimos и @wanderful.nomads 

* Тагне в коментарите поне един приятел, с който би пътешествал с кемпер;

* Покани и приятелите, които е тагнал в коментара, да участват в Играта;

6.2. Точното извършване на всяко от действията по т. 6.1. от Участника води до включването му в тегленето на Наградата. 

6.3. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника. 

ЧАСТ 7. НАГРАДА :

7.1.1.  Наградата в Играта е : All Inclusive безплатен дълъг уикенд /петък, събота и неделя/ с кемпер марка/модел Rimor Catamarano, оборудван с всички Camperisimo Допълнителни Пакети. Допълнителните пакети може да се разгледат на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

7.1.2. В случай, че Спечелилият Участник желае да ползва Наградата за по-дълъг период, същият доплаща наемна цена на ден за ползването на кемпера съобразно броя на допълнителните дни и ценовата листа на Организатора.

7.2. Определяне на спечелилия Наградата Участник : 

7.2.1. В тегленето на Наградата участват всички Участници, които са извършили всяко едно от действията, посочени в т. 6.1. от тези ОУ. 

7.2.2.Тегленето на спечелилия Наградата Участник ще се извърши на 19.02.2021 г. в 17.00 ч. в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора и на @wanderful.nomads, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Тегленето на спечелилия участник се извършва електронно и на случаен принцип. Организаторът обявява името на спечелилия Участник до 20.00 ч. на 19.02.2021 г. в профила си в Инстаграм @camperisimos и в профила в Инстаграм на @wanderful.nomads.

7.2.3. Наградата не може да бъде заменена с паричната и равностойност. 

7.2.4. Спечелилият Наградата Участник трябва да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с Организатора или посочено от него лице за ползването на кемпер марка/модел Rimor Catamarano.

7.2.5. Получаването на Наградата се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта. Получаването и ползването на Наградата се извършва само лично от спечелилия Участник (ако има навършени 18 години) и/или от неговото семейство (ако няма навършени 18 години), като същата не може да бъде преотстъпвана за ползване на трето лице без съгласието на Организатора. Броят лица, които могат да пътуват в кемпера, се уточнява с Организатора, и не може да бъде надвишаван.

7.2.6. Получаването на Наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник и от посочено от Организатора лице, с който кемпера се предава за ползване на спечелилия Участник.

7.2.7. Спечелилият Наградата Участник следва да се свърже с Организатора до 28.02.2021 г. за уточняване на начина и периода на ползване на Наградата, като срокът за ползване на Наградата е от 22.02.2021г. до 30.04.2021г. включително. 

7.2.8. В случай, че спечелилият Наградата Участник желае да получи за ползване Кемпера на място, различно от централния офис на Организатора, същият следва да заплати авансово такса в размер на 2.00 лв. на километър от гр. София до заявеното от Участника населено място за получаване и връщане на Кемпера съгласно т. 9.4. от Общите условия за ползване на специален автомобил тип кемпер на Организатора, публикувани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com.

7.2.9. В случай, че спечелилият Наградата Участник не се е свързал с Организатора, за да уточни начина и периода за ползване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, той губи правото си да получи Наградата, като ново теглене не се организира. 

7.2.10. Наградата се предоставя за ползване на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия я Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 1000 (хиляда) лева за периода на ползването му, който обезпечава грижливото използване на автомобила по предназначение, както и :

всички щети по автомобила, причинени през срока на договора;

за почистване на автомобила – когато кемперът е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

за зареждане с гориво – само в случаите, когато кемпера е върнат незареден;

други случаи, посочени в сключения с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на кемпер;

7.2.11. В случай, че спечелилият Участник не е навършил 18 години Договорът за наем на Кемпер се сключва от друго посочено от него пълнолетно лице (със съгласието на Организатора). 

7.2.12. В случай, че спечелилият Участник не отговаря на изискванията на т. 3.2. от Общите условия за ползване на специален автомобил тип кемпер на Организатора, публикувани на корпоративната страница на CAMPERISIMO на адрес : www.camperisimo.com, а именно да е на възраст между 25 г. – 65 г. и да има поне две години стаж като активен шофьор и шофьорска книжка категория В, то същият следва да посочи пред Организатора лице, което отговаря на тези условия и което ще шофира Кемпера през наемния период.

7.2.13. Връщането на предоставения гаранционен депозит се извършва в брой или по посочена от лицето, с което се сключва Договора за наем на Кемпер, банкова сметка до 3 (три) работни дни от Датата на връщане на автомобила.

7.2.14. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на периода на ползване, или при загуба на документи или ключове на автомобила, както и във всички други случаи, посочени в Договора за наем на автомобила, Наемодателят по Договора за наем има право да удържи от предоставения му депозит сума за тяхното пълно възстановяване, както и всички допълнителни такси и неустойки по Договора. При нанесени щети на кемпера в периода на ползване връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената за ремонта сума се удържа от депозита, а остатъка от него (ако има такъв) се връща на предоставилото го лице. 

7.2.15. Връщането на кемпера на Организатора се извършва до 17.00 ч. в последния ден на ползване срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 (освен ако Участникът не е заявил и заплатил авансово предаването на автомобила на друг адрес). Зареждането на кемпера с гориво за периода на ползване е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат на Наемодателя по Договора за наем с пълен резервоар с гориво. Всички нанесени щети на кемпера в периода на ползване се отстраняват за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП.  

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът или @wanderful.nomads не са задължени да водят кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Наградата. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.3. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или да представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му. 

8.2. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за ползване на Наградата от спечелилия Участник в Периода на ползване (22.02.2021г. до 30.04.2021г. включително) поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, затваряне на сухопътни граници или забрана за пътуване поради каквато и да е причина, свързана с COVID-19, или др. подобни.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Инстаграм профила му (в т.ч. за регистрация и участие в Играта) или Инстаграм профила на @wanderful.nomads вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от Участник.

8.4. Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при тагването на инстаграм профилите на трети лица, които не желаят да участват в Играта, отговорността за предоставените от Участника данни ще се носи единствено от него, като Организаторът е освободен от всякаква отговорност в тази връзка.

8.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я получи в случай, че откаже да сключи с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или откаже да предостави и/или не предостави гаранционен депозит в размер на 1000 лева за периода на ползване на кемпера. 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Инстаграм профила си на адрес @camperisimos и на инстаграм профила на @wanderful.nomads в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и тези Общи условия. 

10.2. Спечелилият Участник се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД. Такава публичност може да включва използване на името и фамилията му, снимки и/или други данни и изображения. 

10.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че Наградата не може да бъде използвана поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да я ползва или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; б) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник да се яви и получи Наградата в определения срок/място или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; в) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, поради затваряне на сухопътни граници или забрана за пътуване поради каквато и да е причина, свързана с COVID-19 или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; г) за евентуални вреди, причинени при участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да ползва Голямата Награда в определения в т. 7.2.7. от Организатора срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване с автомобила), то Спечелилият Наградата Участник има право в рамките на една година, считано от 01.05.2021 г. да се възползва от спечелената Награда през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на Наградата или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице.  

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави на спечелилия Участник обявения с Наградата кемпер марка/модел Rimor Catamarano, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместващ кемпер от друга марка от същия или по-висок клас. 

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на инстаграм профилите на @camperisimos и на @wanderful.nomads.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на инстаграм профилите на @camperisimos и на @wanderful.nomads.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.00 ч. на 12.02.2021 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 10.6.

10.8. Играта се провежда с рекламна цел и не е обвързана с покупка.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 или на  info@camperisimo.com. 

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020