ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА :

1.1. Организатор на играта е „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД („КЕМПЕРИСИМО“) с адрес на управление : гр. София, ул. „Ген. Казимир Ернрот“ No 50, вх. А, ап. 7, ЕИК 205892968, със съдействието на списание „Auto Motor Sport“. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Играта.

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

2.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. Общите условия на Играта ще бъдат публикувани във фейсбук профила на auto motor und sport Bulgaria на адрес : https://www.facebook.com/search/top?q=auto%20motor%20und%20sport%20bulgaria и в сайта на Организатора на адрес : www.camperisimo.com.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :

3.1. Играта се провежда в интернет пространството в приложението Фейсбук, на фейсбук страницата на auto motor und sport Bulgaria  на адрес: https://www.facebook.com/search/top?q=auto%20motor%20und%20sport%20bulgaria.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :

4.1. Право на участие в Играта имат всички физически лица, навършили 18 години към 21.06.2021 год., които :  

– имат регистрирани реални профили във Фейсбук;

– са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие;

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства. 

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА ИГРАТА :

5.1. Играта стартира в 00:00 ч. на 23.06.2021 г. и продължава до 00.00 ч. на 27.06.2021 г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :

6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта трябва чрез собствения си регистриран във Фейсбук профил и в Периода на Играта да :

* Хареса(лайкне) поста с Играта на фейсбук страницата на auto motor und sport Bulgaria на адрес : https://www.facebook.com/search/top?q=auto%20motor%20und%20sport%20bulgaria;

* Последва Camperisimo във фейсбук;

* Отговори на въпроса : „Къде би пътувал с кемпер и с кого“ с коментар под поста;

6.2. Точното извършване на всяко от действията по т. 6.1. от Участника води до включването му в тегленето на Наградата.

6.3. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДА :

7.1.1.  Награди в Играта : 10 броя отстъпки от по 5 % всяка една от наемната цена на кемпер, нает от Camperisimoпрез м. септември 2021 г.

7.2. Определяне на спечелилия Наградата Участник :

7.2.1. В тегленето на Наградата участват всички Участници, които са извършили всяко едно от действията, посочени в т. 6.1. от тези ОУ.

7.2.2.Тегленето на спечелилия Наградата Участник ще се извърши на 28.06.2021 г. в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Резервни участници не се определят. Тегленето на спечелилия участник се извършва електронно и на случаен принцип. Организаторът обявява имената на спечелилите Участници веднага след извършване на тегленето на фейсбук страницата на auto motor und sport Bulgaria и на сайта на Camperisimo.

7.2.3. Наградите не може да бъдат заменени с паричната им равностойност.

7.2.4. Спечелил Награда Участник трябва да :

* се обади до края на м. юли 2021 г. на посочените в сайта на Camperisimo номера и да направи резервация за наем на кемпер за избрани дни от периода 01.09.-30.09.2021 г. В случай, че спечелил награда участник не направи резервация на кемпер до 31.07.2021 г. за дни от посочения в предходното изречение период, то той губи правото на награда;

**  сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с Организатора или посочено от него лице за ползването на избран от него кемпер;

*** предостави на Наемодателя по договора за наем на кемпер гаранционен депозит за Наемния период;

7.2.5. Получаването на Наградата се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на получено от Организатора текстово съобщение за спечелване на Награда от играта, изпратено му на лично съобщение през фейсбук и лична карта. Получаването и ползването на Наградата се извършва само лично от спечелилия Участник, като същата не може да бъде преотстъпвана за ползване на трето лице без съгласието на Организатора. Броят лица, които могат да пътуват в кемпера, се уточнява с Организатора, и не може да бъде надвишаван.

7.2.6. Получаването на Наградата се посочва в сключения от участника Договор за наем на специален автомобил тип кемпер, като отстъпката се прилага към редовната цена на избрания кемпер за съответния период.

7.2.7. Спечелилият Награда Участник следва да се свърже с Организатора до 30.07.2021 г. за уточняване на начина и периода на ползване на Наградата, като периодът за ползване на Наградата е 01.09. – 30.09.2021 г. включително.

7.2.8. В случай, че спечелилият Награда Участник не е свързал с Организатора до 31.07.2021 г., за да уточни начина и деня за получаване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, той губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.

7.2.9. Наградата се предоставя за ползване на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 срещу подписан Договор за наем на специален автомобил тип кемпер със спечелилия я Участник или трето лице при съгласие на Организатора, Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит в размер на 1000/2000 лева в зависимост от вида и модела на предоставяния за ползване като Награда кемпер за периода на ползването му, който обезпечава грижливото използване на автомобила по предназначение, както и :

всички щети по автомобила, причинени през срока на договора;

за почистване на автомобила – когато кемперът е върнат непочистен външно и/или вътрешно (в случай, че няма закупен Доп. пакет „Подготовка и почистване на кемпера“), както и когато е върнат в силно замърсен вид с трудно отстраними петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени;

за зареждане с гориво – само в случаите, когато кемпера е върнат незареден;

други случаи, посочени в сключения с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на кемпер;

7.2.10. Връщането на депозита се извършва в брой или по банкова сметка в срок до 3 (три) работни дни от Датата на връщане на наетия автомобил, с изключение на изрично описаните в Договора за наем на кемпер случаи, при които връщането на депозита се извършва в друг срок.

7.2.11. При констатирани щети и/или липси по автомобила и/или вътрешната част на каросерията му при връщането на автомобила след края на Наемния период, или при загуба на документи или ключове на автомобила, както и във всички други случаи, посочени в Договора за наем на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ по Договора за наем има право да удържи от предоставения му депозит сума за тяхното пълно възстановяване, както и всички допълнителни такси и неустойки по Договора. С цел избягване на съмнение : Нанесени щети по вътрешната част на каросерията на автомобила (независимо от тяхното естество), в т.ч. счупване на заключващи механизми, люкове и прозорци на автомобила, чистачки, джанти и гуми, счупени камери, тенти, климатици и стойка за колела НЕ СЕ ПОКРИВАТ от застраховката Автокаско. При нанесени щети на кемпера връщането на депозита се извършва след като щетата е отремонтирана, като стойността на платената сума за ремонта се удържа от депозита, а остатъка от него (ако има такъв) се връща.

7.2.12. Връщането на кемпера от спечелилия участник се извършва до 17.00 ч. в последния ден на ползване срещу Приемо-предавателен протокол на адрес : гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54. Зареждането на кемпера с гориво за периода на ползване е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар с гориво. Всички нанесени щети на кемпера в периода на ползване се отстраняват за сметка на Наемателя по Договора за наем, в т.ч. и наложени в периода на ползване на кемпера при шофирането му глоби и/или имуществени санкции за нарушения на ЗДвП. 

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Наградата. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.5. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, липса на интернет, проблеми в свързването, липса на фейсбук профил или др. подобни.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на фейсбук страницата му, на корпоративната му страница или на фейсбук страницата на Auto Motor und Sport Bulgariaвследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.4. Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник същият губи правото на участие, респ. правото на Награда.

8.5. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

8.6. Спечелилият Наградата Участник губи правото да я получи в случай, че при получаване на Наградата Организаторът установи, че данните от представения от него документ за самоличност не съвпадат с данните на фейсбук профила на лицето, спечелило Наградата, както и ако откаже да сключи с Организатора или посочено от него лице Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и ОУ към него и/или откаже да предостави и/или не предостави гаранционен депозит в необходимия за съответния вид/модел кемпер за периода на ползване на кемпера.

 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на фейсбук страницата на КЕМПЕРИСИМО на адрес https://www.facebook.com/ camperisimos в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

10.1. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия.

10.2. Всеки печеливш Участник се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от негова страна. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки и/или други данни и изображения.

10.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че Наградата не може да бъде използвана поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да я ползва или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; б) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник да се яви и получи Наградата в определения срок/място или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; в) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; г) за евентуални вреди, причинени при участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

*** В случай, че с акт на държавен орган бъде ограничено свободното придвижване през сухопътните ГКПП на РБългария или на други страни, в които Участникът желае да ползва Наградата в определения от Организатора в тези ОУ срок (което би довело до невъзможност за осъществяване на планираното от него пътуване с автомобила), то Спечелилият Наградата Участник има право в рамките на една година, считано от 16.07.2021 г. да се възползва от спечелената Награда през друг допълнително съгласуван с Организатора период на ползване при положение, че за избрания нов период на ползване на Наградата или за част от него няма предварително направена резервация или сключен Договор за ползване на автомобила с трето лице. 

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави Наградата, той си запазва правото да предостави на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на фейсбук страницата на Auto Motor und Sport Bulgariaи на корпоративния сайт на КЕМПЕРИСИМО.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на фейсбук страницата на КЕМПЕРИСИМО на адрес : https://www.facebook.com/ camperisimos.

10.7. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 21.06.2021 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 10.6.

10.8. Играта се провежда с рекламна цел и не е обвързана с покупка.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 или на  info@camperisimo.com.

Телефони за контакт с Организатора : 0888 677 676; 0882 000020